Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
 
 
ไข่ดำญี่ปุ่น
...กินแล้วเป็นไง
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง
...ขอลูกได้จริงหรือ
 
ทัวร์ไต้หวัน - Tour Taiwan
 
ทัวร์ไต้หวัน
HPZGT ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6D 4N
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สาม
เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่หก
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันเดินทาง
สิงหาคม 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Nok Scoot
ราคาเริ่ม
15,999 บาท
 
 
ทัวร์ไต้หวัน
HPBIC-TPE04 SL มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6D 4N DEC-JUN
วันแรก
สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง
สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
วันที่สาม
เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่
ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป
วันที่ห้า
ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่หก
ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
วันเดินทาง
ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63
สายการบิน
THAI LION AIR
ราคาเริ่ม
16,900 บาท
 
 
ทัวร์ไต้หวัน
HPBIC มหัศจรรย์ ไทเป TPE02 SL 5D3N DEC-JUN20
วันแรก
สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง
สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง
วันที่สาม
ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง
วันที่สี่
ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา
วันที่ห้า
ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63
สายการบิน
THAI LION AIR
ราคาเริ่ม
11,999 บาท
 
 
ทัวร์ไต้หวัน
HPZTPE03 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อินดี้ตัวพ่อ
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สาม
เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่หก
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันเดินทาง
สิงหาคม 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Nok Scoot
ราคาเริ่ม
15,999 บาท
 
 
ทัวร์ไต้หวัน
HPZTPE03 - ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อินดี้ตัวแม่ XW 7D5N
วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สาม
เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า
ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
วันที่หก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK
วันที่เจ็ด
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันเดินทาง
ตุลาคม 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Nok Scoot
ราคาเริ่ม
19,878 บาท
 
ทัวร์ไต้หวัน
HPZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง
เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม
ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป
วันที่สี่
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันที่ห้า
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563
สายการบิน
THAI LION AIR
ราคาเริ่ม
12,878 บาท
 
 
ทัวร์ไต้หวัน
HPZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สาม
เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่หก
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันเดินทาง
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
สายการบิน
Nok Scoot
ราคาเริ่ม
15,999 บาท
 
 

 

 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.