Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
 
 
ไข่ดำญี่ปุ่น
...กินแล้วเป็นไง
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง
...ขอลูกได้จริงหรือ
 
อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (ไคโร) 9 วัน 25 ธ.ค.- 02 ม.ค.58_HPMSV 

วาติกัน ซิตี้-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-โคลอสเซี่ยม-หอเอนปิซ่า
เวนิส-จัตุรัสซาน มาร์โค-ทะเลสาบลูเซิร์น-สะพานหอคอย-อนุสาวรีย์สิงโต-ยอดเขาทิทลิส
เล่นหิมะ-ชมถ้ำน้ำแข็ง-หอไอเฟิล-พระราชวังแวร์ซายน์-ประตูชัย-จตุรัสคองคอร์ด
รวมมัคคุเทศก์บรรยายภายในพระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ทำจองคิวล่วงหน้า ไม่ต้องรอคิวนาน ไม่ต้องเดินเที่ยวเอง !!!
แวะเที่ยวไคโร ชมปิรามิด สฟิงซ์ กรุทองคำตุตันคาเมน
 
กำหนดการเดินทาง : 25 ธ.ค.- 02 ม.ค. 58
โดยสายการบิน : สายการบิน อิยิปต์ แอร์ (MS)
ราคาเริ่มต้นท่านละ : 82,900 บาท
 
 
วันพฤหัสฯที่ 25 ธ.ค.57 (1)
กรุงเทพฯ-ไคโร
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q
ประตู 7 โดยสายการบิน อิยิปต์แอร์
พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง
วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค.57 (2)
ไคโร-โรม
00.50 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS-961 / MS-791 ( แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไคโร )
12.40 น.
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี่  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ ใจกลาง กรุงโรม นำท่านชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-โคลอสซีอุ้มหรือแอมปิเธียเตอร์ สนามกีฬา-สถานที่ฝึกรบ และยังเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์
 
และ 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders ที่ท่านอาจเคยเห็นจากภาพยนตร์เรื่องกลาดิเอเตอร์ จากนั้นนำท่านสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในโลกโดยมีเนื้อที่โดยประมาณ 250 ไร่ เข้าชม  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่ ชม ประติมา กรรมรูปปิเอต้า หรือรูปแม่พระประคองร่างพระเยซูหลังจากถูกปลดลงจากไม้กางเขน และ ชมความสวยงามของแท่นประกอบพิธีมิสซาที่สร้างครอบที่เก็บศพของนักบุญปีเตอร์ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่(Trevi Fountain) ที่นักท่องเที่ยวที่มาโรมต้องมาโยนเหรียญเสี่ยงทายเพื่อให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก นำท่านเชิญเดินเล่น-ถ่ายรูป ย่านบันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบวัยรุ่นชื่อดังของกรุงโรม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ARIS GARDEN หรือเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ 27 ธ.ค.57 (3)
โรม – ปิซ่า - เวนิส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของอิตาลี่ อันมีจัตุรัสดูโอโมแห่งเมืองปิซา ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่เป็น 1 ในสิ่งก่อสร้าง ของศาสนสถานของชาวคริสต์ ก็คือหอระฆังนั่นเอง ที่สร้างในปี 1174 แต่เกิดการทรุดตัวลงเมื่อสร้างถึงชั้นที่ 3 จึงหยุดก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปีต่อมาถึงมีผู้สร้างต่อได้จนครบ 8 ชั้น และได้นำระฆังไปติดในอีกร่วม 100 ปีต่อมา จนเสร็จสมบูรณ์ เหมือนที่เห็นในปัจจุบัน ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปช้อปปิ้งสบายๆ นำท่านออกเดินทางผ่าน เมืองโบโลญญ่า สู่ แคว้นเวเนเซีย ซึ่งมีเมืองเวนิสเป็นเมืองสำคัญของแคว้นนี้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก RUSSOTT หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค.57 (4)
เวนิส–ทะเลสาบลูเซิร์น- (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านข้ามเรือสู่ ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านชม สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โก้สแควร์ ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ ดอร์ดจ ชม วิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิสอย่าง เครื่องแก้วมูราโน หน้ากากคาร์นิวัลของที่ระลึกต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส จนถึงเวลานัดหมายเดินทางกลับฝั่งแผ่นดินใหญ่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแสนสวยด้วยทิวทัศน์ของ ทุ่งหญ้า ภูเขาแนวหิมะบนยอดเขาสูงและทะเลสาบลูเซิร์น เดินทางสู่ที่พักย่านทะเลสาบลูเซิร์น สดชื่นด้วยบรรยากาศสวยงามของหุบเขาแอลป์แห่งสวิสฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค.57 (5)
แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น- ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิส แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์นที่สวยงาม 3 แลนด์มาร์คที่สำคัญ ก่อนให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพของสวิส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า สู่ ยอดเขาทิตลิส ด้วยความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ท่านจะได้โอกาสสัมผัสกับกระเช้าไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ในแบบ 360 องศา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย
นำท่านเดินเล่นชม ถ้ำน้ำแข็ง ให้เวลาท่านสนุกกับเล่นหิมะ ถ่ายรูป ชื่นชมกับวิวสวยๆอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางลงจากเขา จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส สู่ เมืองดิจอง เมืองสำคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งปลูกองุ่น และผลิตไวน์ชั้นดี อีกแห่งของฝรั่งเศส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก MERCURE หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 30 ธ.ค.57 (6)
ดิจอง -พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครปารีส ที่นักท่องเที่ยวมากมายใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสัมผัสด้วย แฟชั่น ดีไซน์เนอร์ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์ เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่านชมภายในพร้อมฟังบรรยายภาษาไทยจากมัคคุเทศก์พระราชวัง ทั้งในส่วนของกษัตริย์ และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณต่างๆ ของพระราชวัง นำท่านลง เรือบาโตว์มุช ล่องชมความงามของสิ่งก่อสร้างสองฝั่งแม่น้ำแซนต์ อาทิ หอไอเฟิล วิหารนอทรดาม จตุรัสคองคอร์ต ลอดผ่านสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 อันสวยงาม
ค่ำ
ไม่มีบริการอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม , น้ำหอม ฯลฯ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 31 ธ.ค.57 (7)
ปารีส -ไคโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่าน ชมเมืองปารีส โดยเริ่มจากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจากจัตุรัสทรอคาเดโร ผ่านชม ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จตุรัส ชาร์ลส เดอโกล์ล ถนนชองเอลิเซ่ที่โด่งดัง จตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ โดมอินวาลิดสถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ฯลฯ ก่อนเดินสู่สนามบิน ชาร์ลส เดอ โกลล์
(รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)
14.35 น.
ออกเดินทางจากปารีสสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ MS-800
19.55 น.
เดินทางถึงสนามบินไคโร นำท่านเดินทางสู่โรงแรม GRAND PYRAMID หรือเทียบเท่า
วันพฤหัสฯที่ 01 ม.ค.58 (8)
ไคโร - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกิซ่า นำท่านชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่มหาปีรามิดนี้มีทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัว ก็สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก ประมาณ 100 ปอนด์ (การเดินขึ้น-ลง เข้าไปข้างในนั้น ควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้) และชม สฟิงค์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และลำตัวเป็นสิงโต แวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดชมโลงศพทองคำแท้ พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่างๆฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอฯลฯ (ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ) จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าพื้นเมืองและของฝากต่างๆ ที่ย่าน ตลาด ข่าน อัล คาลิลี่ แกรนด์บาซาร์ (KHAN EL KHALILI BAZAAR)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
23.30 น.
ออกเดินทางจากไคโรสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ MS-960
วันศุกร์ที่ 02 ม.ค.58 (9)
กรุงเทพฯ
12.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการ                   คณะเดินทางวันที่  25 ธ.ค.- 02 ม.ค. 2558 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน                     ท่านละ  82,900  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน      ท่านละ 79,900   บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน      ท่านละ 76,900   บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว                              ท่านละ 11,000    บาท
 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตามความเหมาะสม หากสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่ม**
* จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน / คณะ
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.