ทัวร์วันหยุด,ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว,ทัวร์วันหยุด วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2566, ทัวร์วันหยุด วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว, Holidays Playful,

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2566 หากท่านได้สนใจท่องเที่ยว ประเทศ ญี่ปุ่น ในวันหยุด ทางฮอลิเดย์เพลฟูล ขอแนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Nikko Fukushima 035-2735

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

06.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปน แอร์ไลน์(Japan Airline) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

09.45 น. : ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL032

18.00 น. : เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

19.00 น. : นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2
เมืองโตเกียว - เมืองโออาไร - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - ตลาดปลาโออาไร - ฟุกุชิมา - สวนฮะนะมิยะมะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโออาไร จ.อิบารากิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชายหาดสำหรับเล่นทะเลสวยๆและอาหารแสนอร่อยอย่างปลาแองเกลอร์แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของภูมิภาคคันโตเหนือ

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ (Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บนเนินเขาหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นหนึ่งในเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคคันโต ถูกเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจ้าผู้ให้ความคุ้มครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสุขภายในครอบครัว นำท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ (Kamiiso no Torii) โทริอิสีเทาที่นิ่งสงบ บนโขดหินท่ามกลางฟองคลื่นสีขาวที่สาดกระเซ็น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิโนะมิโคโตะ และ เทพเจ้าสุคุนะฮิโคนะโนะมิโคโตะ สร้างขึ้นตั้งแต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเฝ้าคอยเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาที่แสงตะวันสาดส่องขึ้นสู่ขอบฟ้า

เช้า  : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโออาไร จ.อิบารากิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชายหาดสำหรับเล่นทะเลสวยๆและอาหารแสนอร่อยอย่างปลาแองเกลอร์แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของภูมิภาคคันโตเหนือ

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ (Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บนเนินเขาหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นหนึ่งในเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคคันโต ถูกเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจ้าผู้ให้ความคุ้มครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสุขภายในครอบครัว นำท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ (Kamiiso no Torii) โทริอิสีเทาที่นิ่งสงบ บนโขดหินท่ามกลางฟองคลื่นสีขาวที่สาดกระเซ็น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิโนะมิโคโตะ และ เทพเจ้าสุคุนะฮิโคนะโนะมิโคโตะ สร้างขึ้นตั้งแต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเฝ้าคอยเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาที่แสงตะวันสาดส่องขึ้นสู่ขอบฟ้า

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าชม ต้นซากุระ ณ  สวนฮะนะมิยะมะ (Hanamiyama Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ซึ่งเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยบนเนินเขาแห่งนี้พร้อมใจกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า 30 ชนิด ดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานพร้อมกันในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะซากุระพันธุ์ Somei Yoshino บานสะพรั่งสลับกับสีสันของ ดอกพีช บ๊วย แมกโนเลีย คามีเลีย ฟอร์ซิเทีย และดอกนะโนะฮะนะ ทำให้ทั่วทั้งเนินเขาถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสวยงดงามจนได้รับฉายาว่า หุบเขาแห่งดอกไม้เมือง Fukushima กันเลยทีเดียว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 3
เมืองซาโอะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - ชมซากุระริมแม่น้ำชิโรอิชิ - Funaoka Castle Ruins Park Sendai - ทะเลสาบโกชิคินุมะ - ฟุกุชิมะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สู่เมือง Zao (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao Fox Village) (รวมบัตรเข้าชม) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารได้อีกด้วย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกัน

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุคุชิมะ(Fukushima) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคแผ่ลึกกว้างเข้าไปยังเขตที่ราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้ฟุคุชิมะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงหลากหลายรวมทั้งแหล่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ภูเขาและบ่อน้ำพุร้อน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ (Hitomesenbon zakura) แปลว่า ซากุระ 1,000 ต้น ที่เห็นได้ในคราวเดียว ริมแม่น้ำชิโรอิชิ (Shiroishi River) มีต้นซากุระกว่า 1,200 ต้น ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวราว 8 กิโลเมตร ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นเทือกเขาซะโอ (Mt. Zao) เป็นฉากหลัง ซึ่งทิวทัศน์อันงดงามนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) โดย 1 ใน 3 ของจำนวนซากุระทั้งหมดของที่นี่มีอายุมากกว่า 90 ปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าชม ชมซากุระที่ Funaoka Castle Ruins Park Sendai (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที.)  จุดชมวิวซากุระที่มีไฮไลท์รถรางไต่เขาทะลุอุโมงค์ซากุระอันโด่งดัง ว่ากันว่าเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดแห่งนึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น บนยอดเขามีรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม ความสูง 24 เมตร และสามารถชมวิวได้ 360 องศา มองเห็นทั่วเมืองชิบาตะและยอดเขา Zao ช่วงเทศกาล Shibata Sakura Festival จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจุดชมวิวซากุระนี้กว่า 2 แสนคนเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรือ (บึงน้ำ 5 สี) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์  Goshikinuma นั้นมีบึงหลักๆ รวมตัวกันอยู่ถึง 9 บึง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดของอูระบันได (Urabandai) โดยแต่ละบึงก็จะมีสีของน้ำเฉพาะตัวเอง มีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้ม ไปจนถึงสีฟ้าเข้ม  ซึ่งสีของน้ำที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ  ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่งในแถบนี้ทีเดียว  หากต้องการเดินชมให้ทั่วทุกบึงจะใช้เวลาประมาณ 70 นาที  คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพได้ทุกฤดูกาล สัมผัสความสดชื่นของหญ้าสีเขียวสดในฤดูใบไม้ผลิ  และตื่นตากับสีสันใบไม้เปลี่ยนสีที่โดดเด่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 4
หมู่บ้านโออุจิจูคุ - เมืองนิกโก - กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ - โตเกียว

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi-Juku) ในจังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ(Ouchijuku) หมู่บ้านนี้ในสมัยสมัยเอโดะเป็นเสมือนแหล่งที่พักตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า ลักษณะของตัวบ้านเป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง และเมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จํานวนมาก จุดเด่นของหมู่บ้านนี้ ได้แก่ ทางน้ําไหลสองฝั่งถนนที่คั่นระหว่างบ้านและถนนใสมากจนมองเห็นก้นบ่อได้เลย

นำท่านเดินทาสู่ เมืองนิกโก ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทจิงิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่  กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ (Akechidaira Ropeway) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ที่นี่คือจุดชมวิวที่จะมองเห็นทั้งน้ำตก Kegon และทะเลสาบ Chuzenji ได้ในเวลาเดียวกันซึ่งถือเป็นภาพวิวที่สวยที่สุดที่หนึ่งใน Nikko เลยก็ว่าได้ยิ่งถ้ามาเที่ยวในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามของจุดชมวิวจุดนี้เข้าไปอีกเพราะต้นไม้ใบหญ้าบนภูเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้ม เหลือง แดงให้สีสันที่สวยงามนอกจากนี้ระหว่างที่นั่ง Ropeway ขึ้นไปบนจุดชมวิวนั้นเราจะเห็นถนน Irohazaka ถนนที่มีโค้งทั้งหมด 48 โค้ง

นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว (Tokyo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 5
โตเกียว อิสระโตเกียวดีสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ (ไม่มีรถบัสบริการ)

เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม   

ให้ท่านอิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบัสบริการ) ท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มรคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท และราคาเด็กท่านละ 2,400 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) สวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคนต่อ ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีมWorld Bazaar /Tomorrowland /Toontown /Fantasyland /Critter Country /Westernland /Adventureland โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน

**อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำตามอัธยาศัย**

วันที่ 6
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa) นำท่านมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง เดินช้อปปิ้งยังย่าน ชินจุกุให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART

13.30 น. : ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

15.00 น. : นำท่านเช็คอิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

18.05 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์(Japan Airline) เที่ยวบินที่ JL707

23.00 น. : เดินทางถึง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สอบถามโปรโมชั่น ทัวร์วันหยุด วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2566

📱 Tel : 095-575-9898
📱 Tel : 086-546-1708
🆔 Line : https://line.me/ti/p/~@playfultour
🌐 Website : www.holidaysplayful.com

บริษัททัวร์คุณภาพ บริการลูกค้าทุกท่าน
ทีมงานที่มีประสบการณ์ มุ่งเน้น ในเรื่องของให้ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน พื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง

บริการจัดนำเที่ยว ทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมาส่วนตัว รวมถึงจับจัดกรุ๊ปศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมวอร์คแรลลี่ ล่องเรือ บริการห้องพักโรงแรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

พร้อมที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้า ในทุกรูปแบบพร้อมบริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ท่านจะได้รับประโยชน์และการบริการที่พึงพอใจเป็นที่สุด เพราะเราจะคำนึงถึงประโยชน์และความต้องการของของลูกค้าเป็นสำคัญ เที่ยวแบบคุณภาพ เที่ยวแบบได้รับการใส่ใจดูแลและบริการที่ดี ” จัดด้วยประสบการณ์ บริการด้วยใจ ไปกับ Holidays Playful “

แชร์โฟสนี้