ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!

ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ – คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น Kan Machi Café – ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท – กิจกรรมล่องแพ

ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – ถ้ำกระแซ – วัดถ้ำพุหว้า – สะพานข้ามแม่น้ำแคว

ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!

รหัส 009-0082
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64-มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,088 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
44 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี จ.กรุงเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ – คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น Kan Machi Café - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท – กิจกรรมล่องแพ

06.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

07.00 : นำท่านออกเดินทาง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง
นำท่านชมหนึ่งในแลนด์มาร์ค สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี ที่มีลำต้นกว้างถึง 10 คนโอบ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตนี้ทำให้กิ่งก้านสาขาแยกออกไปปกคลุมทั่วพื้นที่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  (มื้อที่ 1)

บ่าย : นำท่านแวะชมคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น Kan Machi Café มีความหมายว่า “Kan” ออกเสียงว่า “กาญจน์” + “Machi” แปลว่า “เมือง” คาเฟ่ ในสวนญี่ปุ่น

15.30 : นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท  รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำและขุนเขา ในโซนห้องพักแพริมน้ำ ให้ท่านได้ประสบการณ์การพักผ่อนอย่างใกล้ชิดติดธรรมชาติบนพื้นที่ของแม่น้ำแควน้อย

17.00 : ท่านสามารถเข้าร่วม กิจกรรม ล่องแพลอยคอ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) โดยการล่องแพสวนกระแสน้ำขึ้นไปยังจุดปล่อยตัว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพโดยรอบของแม่น้ำแควน้อย ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวของผืนป่าและแนวเขา ณ จุดปล่อยตัว ท่านสามารถสวมเสื้อชูชีพ ลงเล่นน้ำได้ตามอัทธยาศัย เพื่อลอยน้ำกลับมายังรีสอร์ทที่พัก ระหว่างทำกิจกรรมมีทีมงานค่อยดูแลความปลอดภัยของท่านตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรม

18.00 : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 2)
 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – ถ้ำกระแซ – วัดถ้ำพุหว้า - สะพานข้ามแม่น้ำแคว – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 3)
 นำท่านชมจุดชมวิว ถ้ำกระแซ ที่เป็นถ้ำขนาดเล็ก  อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเดินชมตามอัธยาศัย
นำท่านชม วัดถ้ำพุหว้า วัดเป็นศิลปะแบบขอมประยุกต์ที่สวยงาม เป็นวัดป่าอยู่ในอ้อม กอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 6)

บ่าย : นำท่านเดินทางต่อสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ในเส้นทางรถไฟสายมรณะ ความยาว 415 กิโลเมตร ระหว่างอำเภอบ้านโป่ง ประเทศไทย ถึงทันบยูซายาท ประเทศพม่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนกองทัพของพวกเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
นำท่านแวะซื้อของฝากถึงคนทางบ้าน ณ ร้านขายสินค้าท้องถิ่นประจำจังหวัดกาญจนบุรี

17.00 : นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
13/12/2020 14/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,088 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
เดินทาง 13/12/2020 14/12/2020
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/12/2020 18/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,388 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
  เดินทาง 17/12/2020 18/12/2020
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20/12/2020 21/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,388 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
   เดินทาง 20/12/2020 21/12/2020
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/12/2020 25/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,388 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
    เดินทาง 24/12/2020 25/12/2020
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27/12/2020 28/12/2020
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,388 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
     เดินทาง 27/12/2020 28/12/2020
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      03/01/2021 04/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,388 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
      เดินทาง 03/01/2021 04/01/2021
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       07/01/2021 08/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,388 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
       เดินทาง 07/01/2021 08/01/2021
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        10/01/2021 11/01/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,388 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
        เดินทาง 10/01/2021 11/01/2021
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         14/01/2021 15/01/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         3,388 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
         เดินทาง 14/01/2021 15/01/2021
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          17/01/2021 18/01/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          3,388 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
          เดินทาง 17/01/2021 18/01/2021
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           21/01/2021 22/01/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           3,388 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
           เดินทาง 21/01/2021 22/01/2021
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            24/01/2021 25/01/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            3,388 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
            เดินทาง 24/01/2021 25/01/2021
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             28/01/2021 29/01/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             3,388 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
             เดินทาง 28/01/2021 29/01/2021
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              31/01/2021 01/02/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              3,388 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
              เดินทาง 31/01/2021 01/02/2021
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               04/02/2021 05/02/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               3,088 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
               เดินทาง 04/02/2021 05/02/2021
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                07/02/2021 08/02/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                3,088 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                เดินทาง 07/02/2021 08/02/2021
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 11/02/2021 12/02/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 3,388 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                 เดินทาง 11/02/2021 12/02/2021
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  14/02/2021 15/02/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  3,388 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                  เดินทาง 14/02/2021 15/02/2021
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   18/02/2021 19/02/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   3,388 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                   เดินทาง 18/02/2021 19/02/2021
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    21/02/2021 22/02/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    3,388 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                    เดินทาง 21/02/2021 22/02/2021
                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     25/02/2021 26/02/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     3,388 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                     เดินทาง 25/02/2021 26/02/2021
                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      28/02/2021 01/03/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      3,388 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                      เดินทาง 28/02/2021 01/03/2021
                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       04/03/2021 05/03/2021
                       การเดินทาง
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       3,388 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                       เดินทาง 04/03/2021 05/03/2021
                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        07/03/2021 08/03/2021
                        การเดินทาง
                        รถตู้
                        จำนวน
                        ราคา
                        3,388 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                        เดินทาง 07/03/2021 08/03/2021
                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         11/03/2021 12/03/2021
                         การเดินทาง
                         รถตู้
                         จำนวน
                         ราคา
                         3,388 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                         เดินทาง 11/03/2021 12/03/2021
                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          14/03/2021 15/03/2021
                          การเดินทาง
                          รถตู้
                          จำนวน
                          ราคา
                          3,388 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                          เดินทาง 14/03/2021 15/03/2021
                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           18/03/2021 19/03/2021
                           การเดินทาง
                           รถตู้
                           จำนวน
                           ราคา
                           3,388 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                           เดินทาง 18/03/2021 19/03/2021
                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            21/03/2021 22/03/2021
                            การเดินทาง
                            รถตู้
                            จำนวน
                            ราคา
                            3,388 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                            เดินทาง 21/03/2021 22/03/2021
                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             28/03/2021 29/03/2021
                             การเดินทาง
                             รถตู้
                             จำนวน
                             ราคา
                             3,388 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                             เดินทาง 28/03/2021 29/03/2021
                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              13/12/2020 14/12/2020
                              รถตู้
                              3,088 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                              เดินทาง 13/12/2020 14/12/2020
                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               17/12/2020 18/12/2020
                               รถตู้
                               3,388 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                               เดินทาง 17/12/2020 18/12/2020
                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                20/12/2020 21/12/2020
                                รถตู้
                                3,388 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                เดินทาง 20/12/2020 21/12/2020
                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 24/12/2020 25/12/2020
                                 รถตู้
                                 3,388 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                 เดินทาง 24/12/2020 25/12/2020
                                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  27/12/2020 28/12/2020
                                  รถตู้
                                  3,388 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                  เดินทาง 27/12/2020 28/12/2020
                                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   03/01/2021 04/01/2021
                                   รถตู้
                                   3,388 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                   เดินทาง 03/01/2021 04/01/2021
                                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    07/01/2021 08/01/2021
                                    รถตู้
                                    3,388 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                    เดินทาง 07/01/2021 08/01/2021
                                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     10/01/2021 11/01/2021
                                     รถตู้
                                     3,388 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                     เดินทาง 10/01/2021 11/01/2021
                                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      14/01/2021 15/01/2021
                                      รถตู้
                                      3,388 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                      เดินทาง 14/01/2021 15/01/2021
                                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       17/01/2021 18/01/2021
                                       รถตู้
                                       3,388 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                       เดินทาง 17/01/2021 18/01/2021
                                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        21/01/2021 22/01/2021
                                        รถตู้
                                        3,388 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                        เดินทาง 21/01/2021 22/01/2021
                                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         24/01/2021 25/01/2021
                                         รถตู้
                                         3,388 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                         เดินทาง 24/01/2021 25/01/2021
                                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          28/01/2021 29/01/2021
                                          รถตู้
                                          3,388 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                          เดินทาง 28/01/2021 29/01/2021
                                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           31/01/2021 01/02/2021
                                           รถตู้
                                           3,388 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                           เดินทาง 31/01/2021 01/02/2021
                                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            04/02/2021 05/02/2021
                                            รถตู้
                                            3,088 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                            เดินทาง 04/02/2021 05/02/2021
                                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             07/02/2021 08/02/2021
                                             รถตู้
                                             3,088 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                             เดินทาง 07/02/2021 08/02/2021
                                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              11/02/2021 12/02/2021
                                              รถตู้
                                              3,388 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                              เดินทาง 11/02/2021 12/02/2021
                                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               14/02/2021 15/02/2021
                                               รถตู้
                                               3,388 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                               เดินทาง 14/02/2021 15/02/2021
                                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                18/02/2021 19/02/2021
                                                รถตู้
                                                3,388 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                เดินทาง 18/02/2021 19/02/2021
                                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 21/02/2021 22/02/2021
                                                 รถตู้
                                                 3,388 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                 เดินทาง 21/02/2021 22/02/2021
                                                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  25/02/2021 26/02/2021
                                                  รถตู้
                                                  3,388 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                  เดินทาง 25/02/2021 26/02/2021
                                                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   28/02/2021 01/03/2021
                                                   รถตู้
                                                   3,388 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                   เดินทาง 28/02/2021 01/03/2021
                                                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    04/03/2021 05/03/2021
                                                    รถตู้
                                                    3,388 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                    เดินทาง 04/03/2021 05/03/2021
                                                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     07/03/2021 08/03/2021
                                                     รถตู้
                                                     3,388 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                     เดินทาง 07/03/2021 08/03/2021
                                                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      11/03/2021 12/03/2021
                                                      รถตู้
                                                      3,388 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                      เดินทาง 11/03/2021 12/03/2021
                                                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       14/03/2021 15/03/2021
                                                       รถตู้
                                                       3,388 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                       เดินทาง 14/03/2021 15/03/2021
                                                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        18/03/2021 19/03/2021
                                                        รถตู้
                                                        3,388 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                        เดินทาง 18/03/2021 19/03/2021
                                                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         21/03/2021 22/03/2021
                                                         รถตู้
                                                         3,388 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                         เดินทาง 21/03/2021 22/03/2021
                                                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          28/03/2021 29/03/2021
                                                          รถตู้
                                                          3,388 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์กาญจนบุรี ซุปตาร์..ไปลั้นลา กาญนะ !!
                                                          เดินทาง 28/03/2021 29/03/2021
                                                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 900 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           Share on social networks
                                                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                           • รถบัส
                                                           • ธ.ค.63 - เม.ย.64
                                                           • 2 วัน 1 คืน
                                                           • 53 ครั้ง
                                                           เริ่มต้น 3,999 บาท
                                                           รหัส 006-0067
                                                           2 วัน 1 คืน
                                                           รถบัส
                                                           เริ่มต้น 3,999 บาท
                                                           • เดินทางมาเอง
                                                           • ธ.ค.63 - ต.ค.64
                                                           • 1 วัน 0 คืน
                                                           • 25 ครั้ง
                                                           เริ่มต้น 1,590 บาท
                                                           รหัส PK-001
                                                           1 วัน 0 คืน
                                                           เดินทางมาเอง
                                                           เริ่มต้น 1,590 บาท
                                                           ชื่นชอบ