ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี

สังขละบุรี l บ่อน้ำพุร้อนหินดาดl วัดวังก์วิเวการาม l ตักบาตรสะพานมอญ l ล่องเรือวัดเมืองเก่า l น้ำตกเกริงกาเวียง l
ทองผาภูมิ l เขื่อนวิชราลงกรณ์ l หมู่บ้านอีต่อง l ตำบลปิล็อก l ไทรโยค l ปราสาทเมืองสิงห์

ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี

รหัส 006-0060
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
59 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–ทองผาภูมิ-บ่อน้ำพุร้อนหินดาด-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม

06.00 : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ รับประทานอาหารว่างบนรถ ระหว่างเดินทาง

06.30 : ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี

11.30 : เดินทางทางเข้าสู่อำเภอทองผาภูมิ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่าน น้ำพุร้อนหินดาด หรือน้ำพุร้อนกุยมั่ง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา ไขข้อ อักเสบ และน้ำพุร้อนแห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำใน บ่อได้ และยังมีลำธารน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างบ่อน้ำร้อน ให้ท่านได้อิสระแช่น้ำร้อนตามอัธยาศัย

15.00 : นำท่านเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง “เทพเจ้าแห่งชาวมอญ” วัดวังก์วิเวการาม เกิดขั้นจากพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยจำพรรษา วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ตักบาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่า-น้ำตกเกริงกระเวียง-ทองผาภูมิ เขื่อนวิชราลงกรณ์-หมู่บ้านอีต่อง-ตำบลปิล็อก

06.00 : นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ

เช้า : อิสระอาหารเช้าที่สพานมอญ ให้ท่านได้เดินถ่ายรูปหรือนั่งทานกาแฟยามเช้าหรือโจ๊กร้อนๆ ได้บรรยากาศการชมวิวสะพาน

09.00 : นำท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า

10.30 ; นำท่านเดินทางเข้าสู่อำเภอทองผาภูมิ ระหว่างทางนำท่านชม น้ำตกเกริงกระเวียง อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สูงประมาณ 5 เมตร มีน้ำไหลลดหลั่นกันมาตามโขดหินมายังแอ่งน้ำน้อยใหญ่ น้ำใส มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

11.30 : นำท่านชมเขื่อนวิชราลงกรณ์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 : ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหล จากภูเขา เดินทางถึง “บ้านอีต่อง” หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ เพียง 10-15 นาทีแค่นั้น นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่อง เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินบ้านอีต่อง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 เนินช้างศึก-ไทรโยค–ปราสาทเมืองสิงห์- กรุงเทพเย็นฯ

06.00 : นำท่านชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก นำท่านอำลาหมู่บ้านอีต่อง เพื่อเดินทางสู่ อำเภอไทรโยค

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 : ชมปราสาทเมืองสิงห์  ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นี้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยใน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

17.00 : นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์

20.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
10/12/2020 12/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/12/2020 13/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
  เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/12/2020 20/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
   เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/12/2020 27/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
    เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/12/2020 01/01/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,666 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
     เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      31/12/2020 02/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,666 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
      เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       01/01/2021 03/01/2021
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       6,666 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
       เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/12/2020 12/12/2020
        รถตู้
        5,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
        เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         11/12/2020 13/12/2020
         รถตู้
         5,990 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
         เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          18/12/2020 20/12/2020
          รถตู้
          5,555 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
          เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           25/12/2020 27/12/2020
           รถตู้
           5,555 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
           เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            30/12/2020 01/01/2021
            รถตู้
            6,666 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
            เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             31/12/2020 02/01/2021
             รถตู้
             6,666 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
             เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              01/01/2021 03/01/2021
              6,666 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี
              เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • รถตู้
               • ธ.ค.63
               • 2 วัน 1 คืน
               • 85 ครั้ง
               เริ่มต้น 2,999 บาท
               รหัส 007-0044
               2 วัน 1 คืน
               รถตู้
               เริ่มต้น 2,999 บาท
               • รถตู้
               • ธ.ค.63
               • 3 วัน 2 คืน
               • 42 ครั้ง
               เริ่มต้น 5,500 บาท
               รหัส 015-0136
               3 วัน 2 คืน
               รถตู้
               เริ่มต้น 5,500 บาท
               ชื่นชอบ