ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ

จามจุรียักษ์ – อ.สังขละบุรี – ด่านพระเจดีย์ 3 องค์  – เจดีย์พุทธคยา – วัดหลวงพ่ออุตตะมะ – ล่องเรือชมเมืองบาดาลหรือวัดใต้น้ำ –
ตักบาตรพระมอญ (สะพานมอญ) – น้ำตกเกริงกระเวีย – เมืองมัลลิกา – บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน – ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ

รหัส 010-0138
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
59 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – จามจุรียักษ์ - อ.สังขละบุรี - ด่านพระเจดีย์ 3 องค์ - เจดีย์พุทธคยา - วัดหลวงพ่ออุตตะมะ - ล่องเรือชมเมืองบาดาลหรือวัดใต้น้ำ

05.30 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู้ VIP  

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบ BOX SET เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี พาท่านแวะถ่ายรูป “ต้นจามจุรียักษ์เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่หลายคนมักไปในเมืองกาญจน์ เพราะความใหญ่โต และสวยงามของต้นจามจุรีทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงมากๆ ต้นจามจุรียักษ์แห่งนี้มีขนาดใหญ่มากๆ ประมาณ 10 คนโอบ และมีอายุมากกว่า 100 ปีอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นจุดถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.สังขละบุรี นำท่านไปชม “ด่านพระเจดีย์สามองค์” เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนระหว่างไทยและพม่านั่นเอง เดิมเรียกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ ก็จะนำหินมากองไว้เพื่อสักการะเป็นสิริมงคลในการเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดหลวงพ่ออุตตะมะ” วัดที่มีวิหารริมแม่น้ำ จากนั้นนำท่านไปชม “เจดีย์พุทธคยา” เป็นเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีลักษณะฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นการจำลองแบบมาจากมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย จากนั้นนำท่านไป “วัดใต้น้ำ หรือ เมืองบาดาล”  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.สังขละบุรี

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ตักบาตรพระมอญ (สะพานมอญ) – น้ำตกเกริงกระเวีย – เมืองมัลลิกา - บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน – ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว – ซื้อของฝาก

06.00 น. : พาท่านไป “ตักบาตรมอญ” เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านที่นี่ ทุกเช้าตรู่ ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว ต่างต่อแถวเนืองแน่น เพื่อรอใส่บาตรพระสงฆ์ คุณจะพบรอยยิ้มของคนในชุมชน เด็กน้อยผู้นำโถข้าวมาซ้อนไว้บนศรีษะ หรือนักท่องเที่ยวที่สวมชุดมอญเดินถ่ายรูป

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่กาญจนบุรี แวะพาท่านถ่ายรูป “น้ำตกเกริงกระเวีย” ตั้งอยู่ใน               เขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตำบลปรังเผล เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไป “เมืองมัลลิกา” ร.ศ.๑๒๔ สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เดินชมสถาปัตยกรรมไทยและวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่กว่า ๖o ไร่ ชิมขนมไทยโบราณหายากในย่านร้านค้า

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย และเครื่องดื่ม จากนั้นนำท่านเดินทางไป “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ทางรถไฟที่ทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำประมาณ 300 เมตร เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองกาญจน์เลยทีเดียว

…… น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก1คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
ช่วงเดินทาง
30/12/2020 31/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ
เดินทาง 30/12/2020 31/12/2020
*** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 5,500 ***
*** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 5,500 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 01/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ
  เดินทาง 31/12/2020 01/01/2021
  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 5,500 ***
  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 5,500 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/01/2021 02/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ
   เดินทาง 01/01/2021 02/01/2021
   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 5,500 ***
   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 5,500 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/01/2021 03/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ
    เดินทาง 02/01/2021 03/01/2021
    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 5,500 ***
    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 5,500 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     30/12/2020 31/12/2020
     รถตู้
     5,500 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ
     เดินทาง 30/12/2020 31/12/2020
     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 5,500 ***
     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 5,500 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      31/12/2020 01/01/2021
      รถตู้
      5,500 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ
      เดินทาง 31/12/2020 01/01/2021
      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 5,500 ***
      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 5,500 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       01/01/2021 02/01/2021
       รถตู้
       5,500 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ
       เดินทาง 01/01/2021 02/01/2021
       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 5,500 ***
       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 5,500 ***
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        02/01/2021 03/01/2021
        รถตู้
        5,500 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพานมอญ
        เดินทาง 02/01/2021 03/01/2021
        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 5,500 ***
        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 5,500 ***
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • รถตู้
         • พ.ย.63 - มี.ค.64
         • 3 วัน 1 คืน
         • 44 ครั้ง
         เริ่มต้น 3,888 บาท
         • รถตู้
         • ธ.ค.63
         • 3 วัน 2 คืน
         • 68 ครั้ง
         เริ่มต้น 4,999 บาท
         รหัส 007-0025
         3 วัน 2 คืน
         รถตู้
         เริ่มต้น 4,999 บาท
         ชื่นชอบ