Holidays Playful


ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน อัมมาน เพตรา 6 วัน 3 คืน

 • เมืองเจราช
 • เมืองโรมันโบราณเจราช
 • เสาคอรินเทียม
 • มหานครเพตรา
 • มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู
 • ทะเลทรายวาดิรัม
 • นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม
 • น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์
 • โบสถ์อนุสรณ์โมเสส
 • อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส
 • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน

ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน อัมมาน เพตรา 6 วัน 3 คืน

004
ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน อัมมาน เพตรา 6 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
6 วัน 3 คืน
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวนผู้เข้าชม
107 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

23.00 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

02.15 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY407

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน – เมืองเจราช – เมืองโรมันโบราณเจราช – เสาคอรินเทียม – กรุงอัมมาน

05.45 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

10.55 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ EY513

12.55 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชม กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์แดน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณเจราช หรือเมืองพันเสา (Jerash) หรือปอมเปอีแห่งตะวันออก นำท่านชม โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง เจราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ ล้อมรอบด้วย เสาคอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ต้น

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

กรุงอัมมาน – มหานครเพตรา – มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู – เมืองอควาบา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หรือหุบเขาแห่งโมเสส มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) นำท่านเข้าชม มหานครเพตรา นำท่านนั่งรถม้าลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร มุ่งหน้าไปในเส้นทางเข้าออกของเมืองเพตราคือบริเวณซอกเขาที่เรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุตและทอดคดเคี้ยวไปบนเส้นทางที่พาดผานเข้าไปถึงใจกลางเมือง จากนั้นเข้าสู่เขตหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหารปราสาททรายสีชมพู อันศักดิ์สิทธิ์ และยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง อินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ตอนตะลุยขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองตากอากาศที่ส่าคัญของประเทศจอร์แดน อีกทั้งยังเป็นเมืองเดียวของประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษีอีกด้วย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม – น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – เมืองมาดาบา – เมาท์เนโบ – โบสถ์อนุสรณ์โมเสส – อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส – ทะเลเดดซี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (The Valley of The Moon) นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถจิ๊บหรือรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ นำท่านชม “น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการต่อสู้กับออตโตมัน จากนั้นนำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแห่งโมเสส อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมัน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงอัมมาน จากนั้นนำท่านชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์แดน จากนั้นชม โบสถ์อนุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ์ ที่แสดงถึงภาพชีวิตที่สัมพันธ์กันระหว่างคน, สัตว์ และธรรมชาติฯลฯ จากนั้นชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) มีลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขนสัญลักษณ์ของโมเสสและพระเยซู จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวหากเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเมืองเจอริโกและประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซีหรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจัดให้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

เดดซี – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน – สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี นำท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่างๆโดยรอบ อิสระให้ท่านชมและถ่ายรูปกับป้อมปราการอันสวยงาม

กลางวัน : อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือร้านอาหาร

14.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY514

18.40 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

21.40 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EY402

สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

07.20 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 23 ก.ย.63
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวน
ราคา
39999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 23 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 14 ต.ค.63
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวน
ราคา
41999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 14 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวน
ราคา
41999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 27 ต.ค.63
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวน
ราคา
41999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 27 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 11 พ.ย.63
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวน
ราคา
40999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 11 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 25 พ.ย.63
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวน
ราคา
40999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 25 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 09 ธ.ค.63
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวน
ราคา
47999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 09 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
สายการบิน
เอทิฮัด (Etihad Airways)
จำนวน
ราคา
47999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 23 ก.ย.63
เอทิฮัด (Etihad Airways)
39999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 23 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 14 ต.ค.63
เอทิฮัด (Etihad Airways)
41999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 14 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 ต.ค.63 25 ต.ค.63
เอทิฮัด (Etihad Airways)
41999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ต.ค.63 27 ต.ค.63
เอทิฮัด (Etihad Airways)
41999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 27 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 11 พ.ย.63
เอทิฮัด (Etihad Airways)
40999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 11 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 25 พ.ย.63
เอทิฮัด (Etihad Airways)
40999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 25 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 09 ธ.ค.63
เอทิฮัด (Etihad Airways)
47999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 09 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
เอทิฮัด (Etihad Airways)
47999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 050
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ก.ค.63 - ต.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 100 ครั้ง
เริ่มต้น 2,990 บาท
 • 021
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • พ.ค.63-ก.ย.63
 • 4 วัน 3 คืน
 • 92 ครั้ง
เริ่มต้น 13,999 บาท