ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว

กินปู – นอนโฮมสเตย์ – เบียร์ไม่อั้น – พักหมู่บ้านไร้แผ่นดิน

ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว

รหัส 009-0075
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63-มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,788 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
48 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ปั๊มน ้ามัน ปตท.วิภาวดี– จ.จันทบุรี– หมู่บ้านไร้แผ่นดิน – กิจกรรมแพเปียก ดูเหยี่ยว

05.00  : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

06.00  : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี ระยะทางประมาณ 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง
เดินทางถึง จ.จันทบุรี  แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

11.00 : ถึงท่าเทียบเรือขลุง นำท่านนั่งเรือไป หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ระหว่างนั่งเรือชมบรรยากาศธรรมชาติป่าชายเลน และฟาร์มหอย  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที พาท่านหลีกหนีความวุ่นวายไปพักกายที่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชื่นชมธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน และทานอาหารทะเลสดๆ ไม่อั้นได้ที่นี่ “บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ จันทบุรี”   และยังมีหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่สามารถเดินจากที่พัก เที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี

12.30 : บริการอาหารกลางวัน ทะเลพื้นบ้าน  มื้อที่ 1
ระหว่างรอพัก ตั้งแต่13.30-15.00น. ท่านสามารถเดินเที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชมวัดที่มีต้นโกงกางอายุ100กว่าปี  พิพิธภัณท์ของเก่า อายุ100กว่าปี  ฉโนดที่ดินรัชกาลที่5  รอยประทับผ่าพระหัตถ์รัชกาลที่5 และชมวิถีชีวิตชาวบ้านบางชัน

16.00 :  มาร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมของโฮมสเตย์ แพเปียก เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านทะเลดาว ที่จะมีอย่างอื่น พาทุกท่านสนุกสุดมันส์ตลอดทริป ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชม.

18.30 : บริการอาหารเย็น ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ พร้อมเบียร์สดไม่อั้น มื้อที่ 2
 (เบียร์สดฟรีระหว่าง 18.00 น.- 20.00 น.)

วันที่ 2 Sky View cafe AT เกาะเปริด – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – โบสถ์คาทอลิก – วัดปากน้ำแขมหนู จุดชมวิวเนินนางพญา – ร้านของฝากบ้านเพ – กรุงเทพฯ

06.30 : ร่วมทำบุญตักบาตรพระ 

07.30 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เมนูข้าวต้มทะเล มื้อที่ 3
ช่วงเช้าพาท่านไปนั่งฟังเสียงคลื่น ณ   Sky View cafe AT เกาะเปริด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะเปริด ตัวร้านตกแต่งสไตล์ลอฟต์ปูนเปลือย และมีกระจกรอบด้าน ดูโปร่งและโล่งสามารถชมวิวธรรมชาติได้แบบพาโนรามา

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี แต่เดิมเรียกกันว่า “บ้านลุ่ม” ย่านชุมชนนี้มีบ้านเรือนเก่าแก่ หลายแบบทั้งบ้านริมน้ำแบบไทย ตึกสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมกับจีน  จุดแวะชมในชุมชนที่น่าสนใจ เช่น บ้านหลวงราชไมตรี, บ้าน 69 ศูนย์การเรียนรู้ริมน้ำจันทบูร  และหากเดินข้ามสะพานนิรมลก็จะเจอกับ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  สามารถถ่ายรูปรอบๆ ตัวโบสถ์ได้ตลอดเวลา
หลังจากเดินเล่นชุมชนริมน้ำเสร็จแล้ว จะนำท่านไป วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่  จุดเด่นของวัดนี้คือ โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่นที่ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สามารถถ่ายภาพสุดชิคของจันทบุรี
นำท่านไปเก็บวิวทะเลพร้อมถนนสายโรแมนติกที่ทุกคนต้องหลงรัก  จุดชมวิวเนินนางพญา อยู่บนเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมาน และปากอ่าวคุ้งกระเบน   สามารถมองเห็นวิวทะเลกับถนนที่คดเคี้ยวสวยงาม
ก่อนเดินทางกลับ พาท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านของฝาก แหล่งรวมอาหารทะเลแปรรูปทุกรูปแบบ ทุกชนิด

19.00 : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท
  ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ช่วงเดินทาง
13/12/2020 14/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
เดินทาง 13/12/2020 14/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/12/2020 21/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
  เดินทาง 20/12/2020 21/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/12/2020 26/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
   เดินทาง 25/12/2020 26/12/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/12/2020 28/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,988 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
    เดินทาง 27/12/2020 28/12/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/12/2020 31/12/2020
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     4,288 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
     เดินทาง 30/12/2020 31/12/2020
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      01/01/2021 02/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      4,288 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
      เดินทาง 01/01/2021 02/01/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       03/01/2021 04/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,988 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
       เดินทาง 03/01/2021 04/01/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        09/01/2021 10/01/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,988 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
        เดินทาง 09/01/2021 10/01/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         10/01/2021 01/01/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         3,988 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
         เดินทาง 10/01/2021 01/01/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          15/01/2021 16/01/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          3,988 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
          เดินทาง 15/01/2021 16/01/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           17/01/2021 18/01/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           3,988 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
           เดินทาง 17/01/2021 18/01/2021
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            23/01/2021 24/01/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            3,988 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
            เดินทาง 23/01/2021 24/01/2021
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             23/01/2021 24/01/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             3,988 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
             เดินทาง 23/01/2021 24/01/2021
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              24/01/2021 25/01/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              3,988 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
              เดินทาง 24/01/2021 25/01/2021
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               30/01/2021 31/01/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               3,988 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
               เดินทาง 30/01/2021 31/01/2021
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                31/01/2021 01/02/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                3,988 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                เดินทาง 31/01/2021 01/02/2021
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 06/02/2021 07/02/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 3,988 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                 เดินทาง 06/02/2021 07/02/2021
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  07/02/2021 08/02/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  3,988 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                  เดินทาง 07/02/2021 08/02/2021
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   13/02/2021 14/02/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   3,988 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                   เดินทาง 13/02/2021 14/02/2021
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    14/02/2021 15/02/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    3,988 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                    เดินทาง 14/02/2021 15/02/2021
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     20/02/2021 21/02/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     3,988 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                     เดินทาง 20/02/2021 21/02/2021
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      21/02/2021 22/02/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      3,988 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                      เดินทาง 21/02/2021 22/02/2021
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       27/02/2021 28/02/2021
                       การเดินทาง
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       3,988 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                       เดินทาง 27/02/2021 28/02/2021
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        28/02/2021 01/03/2021
                        การเดินทาง
                        รถตู้
                        จำนวน
                        ราคา
                        3,988 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                        เดินทาง 28/02/2021 01/03/2021
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         06/03/2021 07/03/2021
                         การเดินทาง
                         รถตู้
                         จำนวน
                         ราคา
                         3,988 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                         เดินทาง 06/03/2021 07/03/2021
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          07/03/2021 08/03/2021
                          การเดินทาง
                          รถตู้
                          จำนวน
                          ราคา
                          3,988 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                          เดินทาง 07/03/2021 08/03/2021
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           13/03/2021 14/03/2021
                           การเดินทาง
                           รถตู้
                           จำนวน
                           ราคา
                           3,988 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                           เดินทาง 13/03/2021 14/03/2021
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            14/03/2021 15/03/2021
                            การเดินทาง
                            รถตู้
                            จำนวน
                            ราคา
                            3,988 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                            เดินทาง 14/03/2021 15/03/2021
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             20/03/2021 21/03/2021
                             การเดินทาง
                             รถตู้
                             จำนวน
                             ราคา
                             3,988 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                             เดินทาง 20/03/2021 21/03/2021
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              27/03/2021 28/03/2021
                              การเดินทาง
                              รถตู้
                              จำนวน
                              ราคา
                              3,988 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์…จันท์ฮิยาววว
                              เดินทาง 27/03/2021 28/03/2021
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               13/12/2020 14/12/2020
                               รถตู้
                               3,988 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                               เดินทาง 13/12/2020 14/12/2020
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                20/12/2020 21/12/2020
                                รถตู้
                                3,988 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                เดินทาง 20/12/2020 21/12/2020
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 25/12/2020 26/12/2020
                                 รถตู้
                                 3,988 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                 เดินทาง 25/12/2020 26/12/2020
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  27/12/2020 28/12/2020
                                  รถตู้
                                  3,988 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                  เดินทาง 27/12/2020 28/12/2020
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   30/12/2020 31/12/2020
                                   รถตู้
                                   4,288 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                   เดินทาง 30/12/2020 31/12/2020
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    01/01/2021 02/01/2021
                                    รถตู้
                                    4,288 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                    เดินทาง 01/01/2021 02/01/2021
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     03/01/2021 04/01/2021
                                     รถตู้
                                     3,988 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                     เดินทาง 03/01/2021 04/01/2021
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      09/01/2021 10/01/2021
                                      รถตู้
                                      3,988 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                      เดินทาง 09/01/2021 10/01/2021
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       10/01/2021 01/01/2021
                                       รถตู้
                                       3,988 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                       เดินทาง 10/01/2021 01/01/2021
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        15/01/2021 16/01/2021
                                        รถตู้
                                        3,988 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                        เดินทาง 15/01/2021 16/01/2021
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         17/01/2021 18/01/2021
                                         รถตู้
                                         3,988 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                         เดินทาง 17/01/2021 18/01/2021
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          23/01/2021 24/01/2021
                                          รถตู้
                                          3,988 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                          เดินทาง 23/01/2021 24/01/2021
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           23/01/2021 24/01/2021
                                           รถตู้
                                           3,988 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                           เดินทาง 23/01/2021 24/01/2021
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            24/01/2021 25/01/2021
                                            รถตู้
                                            3,988 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                            เดินทาง 24/01/2021 25/01/2021
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             30/01/2021 31/01/2021
                                             รถตู้
                                             3,988 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                             เดินทาง 30/01/2021 31/01/2021
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              31/01/2021 01/02/2021
                                              รถตู้
                                              3,988 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                              เดินทาง 31/01/2021 01/02/2021
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               06/02/2021 07/02/2021
                                               รถตู้
                                               3,988 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                               เดินทาง 06/02/2021 07/02/2021
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                07/02/2021 08/02/2021
                                                รถตู้
                                                3,988 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                เดินทาง 07/02/2021 08/02/2021
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 13/02/2021 14/02/2021
                                                 รถตู้
                                                 3,988 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                 เดินทาง 13/02/2021 14/02/2021
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  14/02/2021 15/02/2021
                                                  รถตู้
                                                  3,988 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                  เดินทาง 14/02/2021 15/02/2021
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   20/02/2021 21/02/2021
                                                   รถตู้
                                                   3,988 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                   เดินทาง 20/02/2021 21/02/2021
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    21/02/2021 22/02/2021
                                                    รถตู้
                                                    3,988 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                    เดินทาง 21/02/2021 22/02/2021
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     27/02/2021 28/02/2021
                                                     รถตู้
                                                     3,988 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                     เดินทาง 27/02/2021 28/02/2021
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      28/02/2021 01/03/2021
                                                      รถตู้
                                                      3,988 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                      เดินทาง 28/02/2021 01/03/2021
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       06/03/2021 07/03/2021
                                                       รถตู้
                                                       3,988 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                       เดินทาง 06/03/2021 07/03/2021
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        07/03/2021 08/03/2021
                                                        รถตู้
                                                        3,988 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                        เดินทาง 07/03/2021 08/03/2021
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         13/03/2021 14/03/2021
                                                         รถตู้
                                                         3,988 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                         เดินทาง 13/03/2021 14/03/2021
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          14/03/2021 15/03/2021
                                                          รถตู้
                                                          3,988 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                          เดินทาง 14/03/2021 15/03/2021
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           20/03/2021 21/03/2021
                                                           รถตู้
                                                           3,988 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                           เดินทาง 20/03/2021 21/03/2021
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            27/03/2021 28/03/2021
                                                            รถตู้
                                                            3,988 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว
                                                            เดินทาง 27/03/2021 28/03/2021
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • VietJet Air
                                                             • ธ.ค.63
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 74 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 7,999 บาท
                                                             รหัส 007-0043
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             VietJet Air
                                                             เริ่มต้น 7,999 บาท
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • ธ.ค.63
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 45 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 3,390 บาท
                                                             รหัส 010-0080
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 3,390 บาท
                                                             ชื่นชอบ