Holidays Playful


ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

ชิโตเสะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – อาซาฮิกาว่า – ช้อปปิ้งอิออน

สวนผลไม้ยามาโมโตะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ดิวตี้ฟรี – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ + ขาปู

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

019
ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ก.ย.63
การเดินทาง
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวนผู้เข้าชม
96 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
25,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ620

ชิโตเสะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้ นำท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล

เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม้ 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี

นำท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด

สวนผลไม้ยามาโมโตะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ + ขาปู

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ยามาโมโตะ ตั้งอยู่ในเมืองโยอิจิ สวนผลไม้แห่งนี้เพาะปลูกผลไม้มากมายหลากหลายชนิดตั้งแต่เชอร์รี่สตรอว์เบอร์รี่ สาลี่ องุ่น บลูเบอร์รี่ ลูกพีช แอปเปิ้ล เกาลัด และอื่นๆ และไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ก็คือ เชอร์รี่! เพราะสวนผลไม้ยามาโมโตะเพาะเชอร์รี่สายพันธุ์ดังๆ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ

นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางแบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โ

สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX
นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

09.55 น. นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…


เงื่อนไข
ช่วงเดินทาง
02 ก.ค.63 06 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
31,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ก.ค.63 06 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ก.ค.63 12 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ก.ค.63 13 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
29,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ค.63 13 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ก.ค.63 20 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
29,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ก.ค.63 20 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ก.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ก.ค.63 03 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
29,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ก.ค.63 03 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ส.ค.63 03 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ส.ค.63 03 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 ส.ค.63 10 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค.63 10 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ส.ค.63 17 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 ส.ค.63 24 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 ส.ค.63 31 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
28,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
26,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ก.ย.63 14 ก.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
26,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
26,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ก.ย.63 21 ก.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
จำนวน
ราคา
26,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ก.ค.63 06 ก.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
31,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ก.ค.63 06 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ก.ค.63 12 ก.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ก.ค.63 13 ก.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
29,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ค.63 13 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ก.ค.63 19 ก.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ก.ค.63 20 ก.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
29,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ก.ค.63 20 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ก.ค.63 02 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ก.ค.63 03 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
29,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ก.ค.63 03 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ส.ค.63 03 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ส.ค.63 03 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 ส.ค.63 10 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค.63 10 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ส.ค.63 17 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ส.ค.63 23 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 ส.ค.63 24 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ส.ค.63 30 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 ส.ค.63 31 ส.ค.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
28,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ก.ย.63 13 ก.ย.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
26,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ก.ย.63 14 ก.ย.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
26,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ก.ย.63 20 ก.ย.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
26,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ย.63 21 ก.ย.63
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
26,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ