ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์

น้ำตกคลองพลู – ดำน้ำตื้นชมประการัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะมะปริง – เกาะรัง

ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์

รหัส 002-0009
วันที่เดินทาง
พ.ย.63-ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
7,290 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
72 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือ – น้ำตกคลองพลู – พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 : คณะนักเดินทางพบกัน ณ ลิกไนท์ทัวร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ก่อนการเดินทาง

06.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรรี่เกาะช้าง โดยรถตู้ VIP ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้บริการท่าน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย ; นำท่านข้ามเรือเฟอรรี่สู่เกาะช้าง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ในการข้ามฟาก เดินทางถึงเกาะช้าง นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง นำท่านนั่งรถตู้ VIP สู่น้ำตกคลองพลู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะช้างที่นักท่องเที่ยวต้องแวะชม ถ่ายรูปและเล่นน้ำตก น้ำตกคลองพลู มีอีกชื่อว่า น้ำตกเมฆภูภา น้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามดังสรวงสวรรค์ ให้ท่านได้ใช้เวลาที่น้ำตกแห่งนี้ จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ดำน้ำตื้นชมประการัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะมะปริง – เกาะรัง

เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศของทะเลเกาะช้างจากที่พัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อดำน้ำชมเกาะน้อยใหญ่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 เดินทางกลับสู่ฝั่ง – เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์ – นำท่านกลับสู่กรุงเทพมหานคร

เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศของทะเลเกาะช้างจากที่พัก
10.00 : นำท่านกลับสู่ฝั่งท่าเรือเกาะช้าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอเอซิสซีเวิลด์ (1.30 ชั่วโมง)
เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น


เงื่อนไข
 1. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเรือข้ามฝั่ง ค่าเรือนำเที่ยวทะเล พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,290 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
*** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
*** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
*** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
*** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  7,690 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
  *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
  *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
  *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
  *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   7,690 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
   *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
   *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
   *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
   *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    7,690 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
    *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
    *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
    *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
    *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     7,290 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
     *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
     *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
     *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
     *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      7,290 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
      *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
      *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
      *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
      *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/12/2020 02/12/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       7,690 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
       *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
       *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
       *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
       *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        02/12/2020 02/12/2020
        รถตู้
        7,290 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
        *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
        *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
        *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
        *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         02/12/2020 02/12/2020
         7,690 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
         *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
         *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
         *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
         *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          02/12/2020 02/12/2020
          7,690 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
          *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
          *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
          *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
          *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           02/12/2020 02/12/2020
           7,690 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
           *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
           *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
           *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
           *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            02/12/2020 02/12/2020
            7,290 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
            *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
            *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
            *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
            *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             02/12/2020 02/12/2020
             7,290 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
             *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
             *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
             *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
             *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
             *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/12/2020 02/12/2020
              7,690 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ตราด เกาะช้าง มันฟินเวอร์
              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
              *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
              *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
              *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ***
              *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ***
              *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านล่ะ ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • VietJet Air
               • ธ.ค.63
               • 3 วัน 2 คืน
               • 81 ครั้ง
               เริ่มต้น 7,999 บาท
               รหัส 007-0039
               3 วัน 2 คืน
               VietJet Air
               เริ่มต้น 7,999 บาท
               • VietJet Air
               • ธ.ค.63
               • 3 วัน 2 คืน
               • 68 ครั้ง
               เริ่มต้น 5,999 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • ธ.ค.63 - เม.ย.64
               • 3 วัน 2 คืน
               • 52 ครั้ง
               เริ่มต้น 3,555 บาท
               รหัส 010-0143
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 3,555 บาท
               ชื่นชอบ