Holidays Playful


ทัวร์ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเพชรบูรณ์ วัดผาซ่อนแแก้ว ภูทับเบิก 3 วัน 1 คืน

 • ภูทับเบิก
 • วัดผาซ่อนแก้ว
 • Pino Latte
 • ถนนคนเดินเพ็ด-ซะ-บูน
 • พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ทัวร์ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเพชรบูรณ์ วัดผาซ่อนแแก้ว ภูทับเบิก 3 วัน 1 คืน

022
ทัวร์ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเพชรบูรณ์ วัดผาซ่อนแแก้ว ภูทับเบิก 3 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ส.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
119 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์

21.00 :พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ อย่างนอบน้อม อำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระก่อนการเดินทาง

21.30 : ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนรถ

ภูทับเบิก-วัดผาซ่อนแก้ว- Pino Latte -ถนนคนเดินเพ็ด-ซะ-บูน

05.30 :อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

06.30 : หลังอาหารนำท่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถสองแถว คันละ6-8ท่าน เดินทางสู่ยอดภูทับเบิก จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders จากนั้น หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เขาค้อ

11.00 :บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย :จากนั้นเดินทางสู่ วัดผาซ่อนแก้วเพื่อ นมัสการและไหว้พระพร้อมชมวิวที่สวยงามของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ดื่มกาแฟชมวิวสุดงามที่ Pino Latte เขาค้อ จนถึงเวลาที่เหมาะสม

16.00 : นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ เดินทางเข้าสู่โรงแรม ดุสิตา เพชรบูรณ์ หรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

20.30 :เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

07.00 :อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 :หลังอาหารอำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ สักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติจำลององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อิสระเก็บภาพความประทับใจ จนถึงเวลาที่เหมาะสม

12.30 :บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร แวะซื้อของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล ฟาร์มออร์แกนิคเต็มรูปแบบ

18.00 :เดินทางถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • เรือสองแถวเที่ยวชม ภูทับเบิก วัดผาซ่อนแก้ว
 • ที่พักที่  1คืน ตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
 • อาหารตามรายการ  และน้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

 

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  แต่จะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
31 ก.ค.63 1 ส.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ก.ค.63 1 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ก.ค.63 1 ส.ค.63
รถโค้ช
บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ก.ค.63 1 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ