ทัวร์นครพนม

สุขริมโขง มนต์เสน่ห์นครพนม ไหว้พระธาตุ 8 ธาตุ ประจำวันเกิด 8 วัน

ทัวร์นครพนม

รหัส 007-0031
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
66 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า

22.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)

 22.30 : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม แหล่งที่เที่ยวทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ หรือชมสายหมอก เป็นเมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่แท้จริง และยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วันที่ 2 นครพนม - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณู - พระธาตุมรุกขนคร - พระธาตุนคร – ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำทานเดินทางสู่ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง ล่องเรือชมทัศนีภาพสองฝั่งโขง ไทย – ลาว ชมพระอาทิตย์ตกดิน พาท่านเดินทาง ถนนคนเดินนครพนม  ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี เปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่ 3 พระธาตุท่าอุเทน - พระธาตุประสิทธิ์ - พระธาตุมหาชัย - พระธาตุศรีคุณ - Jungle Space Cafe & Bistro -พญาศรีสัตตนาคราช - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไป พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ ลักษณะขององค์พระธาตุจำลองมาจาก พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จากนั้นนำท่านไปยัง พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) พระธาตุมหาชัย เป็นปูชนียสถานสำคัญซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ตั้งอยู่ในวัดธาตุศรีคุณ ไม่ไกลจากพระธาตุพนมมากนัก มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่ขนาดเล็กกว่าเชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุองค์นี้จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ นำท่านเข้า ร้าน Jungle Space Cafe & Bistro จ.นครพนม ให้บริการกาแฟ  เค้ก  เบเกอรี่  อาหารจานเดียว พิซซ่า  เครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศสุดธรรมชาติ น่าไปเยือนหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวนครพนม นำท่านเดินทางไปยัน พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านของฝากเหรียญทอง นครพนม

13.00 : นำท่านเดินทางออกจาก นครพนม

17.30 : นำท่าน แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหาร

20.30 : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษั
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครพนม
เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/12/2020 13/12/2020
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครพนม
  เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/12/2020 20/12/2020
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครพนม
   เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/12/2020 27/12/2020
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครพนม
    เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     04/12/2020 06/12/2020
     รถบัส
     3,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครพนม
     เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      11/12/2020 13/12/2020
      รถบัส
      3,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครพนม
      เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       18/12/2020 20/12/2020
       รถบัส
       3,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครพนม
       เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        25/12/2020 27/12/2020
        รถบัส
        3,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครพนม
        เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • รถตู้
         • ธ.ค.63
         • 1 วัน 0 คืน
         • 39 ครั้ง
         เริ่มต้น 1,199 บาท
         • Air Asia (FD)
         • ธ.ค.63
         • 4 วัน 3 คืน
         • 39 ครั้ง
         เริ่มต้น 16,900 บาท
         ชื่นชอบ