ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล

แลเมืองคอน ขอได้ไหว้รับ กับไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ขอพรตาพรานบุญ โชคลาภ เมตตา มหาเสน่ห์

ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล

รหัส 007-0032
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
69 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

19.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – สิชล – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้า : อาหารเช้า ณ โกปี๊ สาขาคิวคูตอน 

09.00 : นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนเมืองคอนริมคลอง

บ่าย : นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นนำท่านสู่ ตลาดหน้าพระธาตุ ถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ภายใต้สโลแกน ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม บรรยากาศภายในหลาดหน้าพระธาตุเป็นไปด้วยความคึกคัก

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ขนอม – จุดชมวิวเนินเทวดา – ถนนเลียบชายทะเลเส้นเขาพลายดำ อ่าวท้องหยี – ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ขนอม มีชายหาดที่สวยงาม มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีที่พักสวยๆ ร้านอาหารทะเลสดๆ รวมถึงร้านคาเฟ่ริมทะเลเก๋ๆ หลังจากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้า เดิมทีเป็นเพียงพื้นที่ดินว่างเปล่า ของคุณอานนท์ โสมปาล์ม ต่อมาคุณอานนท์ก็ได้ปรับปรุง และตกแต่งพื้นที่ตรงนี้ ให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้น

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ขนอมซีฟู้ด

บ่าย : หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี ที่เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย นำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝาก ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

23.50 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/12/2020 07/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
  เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/12/2020 12/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
   เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/12/2020 13/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
    เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     19/12/2020 20/12/2020
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
     เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/12/2020 27/12/2020
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
      เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       31/12/2020 02/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       4,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
       เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        04/12/2020 06/12/2020
        รถตู้
        3,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
        เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         05/12/2020 07/12/2020
         รถตู้
         3,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
         เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          10/12/2020 12/12/2020
          รถตู้
          3,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
          เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           11/12/2020 13/12/2020
           รถตู้
           3,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
           เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            19/12/2020 20/12/2020
            รถตู้
            พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
            เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             25/12/2020 27/12/2020
             รถตู้
             3,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
             เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              31/12/2020 02/01/2021
              รถตู้
              4,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล
              เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • รถบัส
               • ธ.ค.63
               • 3 วัน 1 คืน
               • 63 ครั้ง
               เริ่มต้น 2,999 บาท
               รหัส 007-0018
               3 วัน 1 คืน
               รถบัส
               เริ่มต้น 2,999 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • ธ.ค.63 - ก.พ.64
               • 3 วัน 2 คืน
               • 47 ครั้ง
               เริ่มต้น 3,900 บาท
               รหัส 010-0081
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 3,900 บาท
               ชื่นชอบ