ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม

สายบุญสายมูต้องห้ามพลาด ตะลุยเมืองคอน นมัสการวัดพระธาตุ ขอพรกับไอ้ไข่ เช็คอินสะพานไม้อ่าวเตล็ด สูดอากาศที่บ้านคีรีวง

ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม

รหัส 007-0033
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
72 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – ขนอม – แกรนด์แคนยอน ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

03.30 : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ VIETJET AIR สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดการเช็คอิน และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

05.50 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เที่ยวบินที่ VZ336

07.05 : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊ สาขาคิวคูตอน นำท่านเดินทางสู่อำเภอขนอม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชิลอีก ถือได้ว่าอำเภอท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเมืองนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ต้องนึกถึงที่นี่  และขนอมไม่ได้มีดีเพียงแค่เป็นอำเภอติดทะเล แต่ยังมีจุดแวะเที่ยว แวะกิน ที่น่าสนใจอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน ขนอม มีพื่นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นลานหินและดินสีขาว มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมกับมีแอ่งน้ำสีเขียว นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด ตั้งอยู่ที่อ่าวเตล็ด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี ที่เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนอมซีฟู้ด

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 2 ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านขายของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนเมืองคอนริมคลอง นำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งกลายเป็นจุดเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย นำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝาก ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช

20.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ335

22.15 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • R ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เพิ่ม 500 บาท/ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าเตียงบริการเตียงเสริม เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

ช่วงเดินทาง
04/12/2020 05/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม
เดินทาง 04/12/2020 05/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/12/2020 12/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม
  เดินทาง 11/12/2020 12/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/12/2020 20/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม
   เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/12/2020 25/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม
    เดินทาง 24/12/2020 25/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     04/12/2020 05/12/2020
     รถตู้
     5,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม
     เดินทาง 04/12/2020 05/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      11/12/2020 12/12/2020
      รถตู้
      5,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม
      เดินทาง 11/12/2020 12/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       19/12/2020 20/12/2020
       รถตู้
       4,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม
       เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        24/12/2020 25/12/2020
        รถตู้
        5,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม
        เดินทาง 24/12/2020 25/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • VietJet Air
         • ธ.ค.63 - ม.ค.64
         • 4 วัน 2 คืน
         • 67 ครั้ง
         เริ่มต้น 12,999 บาท
         • Air Asia (FD)
         • ธ.ค.63 - มี.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 42 ครั้ง
         เริ่มต้น 8,990 บาท
         รหัส 006-0123
         3 วัน 2 คืน
         Air Asia (FD)
         เริ่มต้น 8,990 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • ธ.ค.63
         • 3 วัน 2 คืน
         • 46 ครั้ง
         เริ่มต้น 3,390 บาท
         รหัส 010-0080
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 3,390 บาท
         ชื่นชอบ