ทัวร์บุรีรัมย์ โคราช

ดินแดนปราสาทหินโบราณ เช็คอินบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เที่ยวโคราชเมืองย่าโม เดินเพลินๆถนนเซาะกราว สักการะอนุสาวรีท้าวสุรนารี

ทัวร์บุรีรัมย์ โคราช

รหัส 007-0037
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
76 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า – จังหวัดบุรีรัมย์ – ปราสาทเมืองต่ำ– ปราสาทพนมรุ้ง – ถนนคนเดินเซราะกราว

06.30 : พร้อมกัน ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก

07.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์ จังหวัดมรดกโลก แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณ รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

เที่ยง : นำท่านเข้าสู่ จ.บุรีรัมย์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขาหมูร้านเด็ด นำท่านเข้าสู่   ปราสาทเมืองต่ำ หรือ ปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่สำคัญ ของจังหวัดบุรีรัมย์ นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทพนมรุ้ง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในจังหวัดบุรีรัมย์

เย็น : นำท่านเดินทางเข้าสู่ อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชม ถนนคนเดินเซราะกราววอล์คกิ้ง สตรีท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆ อาหารคาว และอาหารหวาน

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่ 2 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง –สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม –วัดเขาอังคาร -อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย – อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี– ร้านของฝาก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเข้าสู่ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่ศึกษาประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาและชีววิทยา นำท่านเข้าสู่  สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม ซึ่งเป็นสนามกีฬาสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ความพิเศษของที่นี่ก็คือ เป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยผ่านมาตรฐานระดับเวิล์ดคลาสจากฟีฟ่าอีกด้วย สาวกกีฬาฟุตบอลทั้งหลาย ถ้าได้มาเที่ยวบุรีรัมย์ ยังไงก็ต้องแวะมาทัวร์สนามบอลกันสักครั้ง ถือเป็นสถานที่ท่อง และแลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ พาท่านเข้าชม วัดเขาอังคาร หรือ วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร บริเวณที่ตั้งวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน และออกเดินทางไปยังจังหวัด นครราชสีมา นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณศิลปะแบบ”บาปวน” ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำท่านเข้าสู่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

17.00 : นำท่านเดินทางออกจาก

17.30 : นำท่าน แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหาร

20.30 : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
12/12/2020 13/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์บุรีรัมย์ โคราช
เดินทาง 12/12/2020 13/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/12/2020 20/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  2,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์บุรีรัมย์ โคราช
  เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/12/2020 27/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   2,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์บุรีรัมย์ โคราช
   เดินทาง 26/12/2020 27/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/12/2020 13/12/2020
    รถตู้
    2,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์บุรีรัมย์ โคราช
    เดินทาง 12/12/2020 13/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/12/2020 20/12/2020
     รถตู้
     2,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์บุรีรัมย์ โคราช
     เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/12/2020 27/12/2020
      รถตู้
      2,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์บุรีรัมย์ โคราช
      เดินทาง 26/12/2020 27/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • รถตู้
       • ธ.ค.63 - ม.ค.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 66 ครั้ง
       เริ่มต้น 1,290 บาท
       รหัส 010-0141
       1 วัน 0 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 1,290 บาท
       ชื่นชอบ