Holidays Playful


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

 • หงสาวดี
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
 • พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)
 • พระเจดีย์โบตะทาวน์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

002
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ส.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวนผู้เข้าชม
105 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน

04.00 : พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร1) ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.15 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน FD251

08.00 : เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี นำท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง นำท่านสู่ วัดมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์องใหญ่สูงเด่นตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย ถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น

พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง

05.00 : เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธมีชุดจำหน่ายบริเวณนั้น ให้ท่านได้ขอพรพระธาตุอินทร์แขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือ พระนอนยิ้มหวาน เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้วพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม นำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุ้ง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง นำท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง

21.40 : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD258

23.25 : ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน    R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายกา
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ช่วงเดินทาง
04 ก.ค.63 06 กค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
12999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ค.63 06 กค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ก.ค.63 07 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
10999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ค.63 07 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ค.63 13 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ค.63 13 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ก.ค.63 19.กค63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 19.กค63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ค.63 20 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
8999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค.63 20 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ส.ค.63 03 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 03 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ส.ค.63 10 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 10 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 ส.ต.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ต.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ส.ค.63 17 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
8999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 24 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ต.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
9999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ต.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ส.ค.63 31 ส.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ก.ค.63 06 กค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
12999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ค.63 06 กค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ก.ค.63 07 ก.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
10999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ค.63 07 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ค.63 13 ก.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ค.63 13 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ค.63 19.กค63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 19.กค63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ค.63 20 ก.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
8999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค.63 20 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ส.ค.63 03 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 03 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ส.ค.63 10 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 10 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ต.63 16 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ต.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ส.ค.63 17 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
8999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 24 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ต.63 30 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
9999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ต.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ส.ค.63 31 ส.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 063
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 71 ครั้ง
เริ่มต้น 888 บาท