ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์

ย้อนร้อยประวัติศาสตร์ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้ำค่า อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไหว้พระขอพรวัดพิพัฒิน์มงคล วัดศรีชุมพร วัดช้างล้อม วัดสะพานหิน และสักการะวัดดัง วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา วัดราชบูรณะ เช็คอินคาเฟ่ชิคๆ เดอ มาลา ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อ “ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย”

ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์

รหัส 007-0044
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
86 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ย้อนร้อยประวัติศาสตร์ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้ำค่า อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไหว้พระขอพรวัดพิพัฒิน์มงคล วัดศรีชุมพร วัดช้างล้อม วัดสะพานหิน และสักการะวัดดัง วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา วัดราชบูรณะ เช็คอินคาเฟ่ชิคๆ เดอ มาลา ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อ "ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย"

06.30 : นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่นับได้ว่าเป็นมรดกโลก แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

06.30 : นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่นับได้ว่าเป็นมรดกโลก แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม นำท่านเช็คอิน คาเฟ่ เดอ มาลา (DE MALA CAFÉ & RESTAURANT) เป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ มีบริการทั้งคาเฟ่ และร้านอาหาร

เที่ยง : บริการอาหาร กลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพิพัฒน์มงคล ณ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นำท่านชม วัดศรีชุม เป็นศาสนโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นำท่านชม วัดช้างล้อม เป็นวัดนอกเขตกำแพงเมือง เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง  ที่ตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระกษัตริย์ไทยผู้ปกครองเมืองสุโขทัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ นำท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัยศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีอำนาจ อยู่บริเวณภาคเหนือ ตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2 วัดสะพานหิน – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – จังหวัดพิษณุโลก – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) – วัดนางพญา – วัดราชบูรณะ – กรุงเทพฯ

05.00 : นำท่านเข้าสู่ วัดตะพานหิน หรือ วัดสะพานหิน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองเก่าสุโขทัยทางทิศตะวันตก

07.00 : กลับเข้าโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทาง เก็บสัมภาระ

เช้า : บริการอารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก นำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดสำคัญอย่างมากของจังหวัดพิษณุโลก นำท่านเข้าสู่ วัดนางพญา นำท่านเข้าสู่ วัดนางพญา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน

14.00 : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 200 บาท
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
05/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
เดินทาง 05/12/2020 06/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/12/2020 07/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,199 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
  เดินทาง 06/12/2020 07/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/12/2020 13/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   2,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
   เดินทาง 12/12/2020 13/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/12/2020 20/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    2,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
    เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/12/2020 27/12/2020
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     2,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
     เดินทาง 26/12/2020 27/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      31/12/2020 01/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
      เดินทาง 31/12/2020 01/01/2021
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       05/12/2020 06/12/2020
       รถตู้
       3,199 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
       เดินทาง 05/12/2020 06/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        06/12/2020 07/12/2020
        รถตู้
        3,199 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
        เดินทาง 06/12/2020 07/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         12/12/2020 13/12/2020
         รถตู้
         2,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
         เดินทาง 12/12/2020 13/12/2020
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          19/12/2020 20/12/2020
          รถตู้
          2,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
          เดินทาง 19/12/2020 20/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           26/12/2020 27/12/2020
           รถตู้
           2,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
           เดินทาง 26/12/2020 27/12/2020
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            31/12/2020 01/01/2021
            รถตู้
            3,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์
            เดินทาง 31/12/2020 01/01/2021
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • เดินทางมาเอง
             • ม.ค.64 - ต.ค.64
             • 1 วัน 0 คืน
             • 15 ครั้ง
             เริ่มต้น 2,390 บาท
             รหัส PK-013
             1 วัน 0 คืน
             เดินทางมาเอง
             เริ่มต้น 2,390 บาท
             • Thai Lion Air
             • ธ.ค.63
             • 3 วัน 2 คืน
             • 64 ครั้ง
             เริ่มต้น 7,999 บาท
             รหัส 007-0022
             3 วัน 2 คืน
             Thai Lion Air
             เริ่มต้น 7,999 บาท
             ชื่นชอบ