ทัวร์มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร

พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง ● พระธาตุมรุกขนคร ● บ้านลุงโฮจิมินห์ ● พญาศรีสัตตนาคราช ● ล่องเรือแม่น้ำโขง ● ถนนคนเดินนครพนม● พระธาตุเชิงชุม

ทัวร์มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร

รหัส 008-0012
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
69 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ● สถานีปั๊ม ปตท. วิภาวดีรังสิตขาออก

17.30 : พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.30 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ(Set Box)  และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 นครพนม ● พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง ● พระธาตุมรุกขนคร ●บ้านลุงโฮจิมินห์ ● พญาศรีสัตตนาคราช ● ล่องเรือแม่น้ำโขง ● ถนนคนเดินนครพนม

06.30 : เดินทางถึงจังหวัดนครพนม พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เชิญทุกท่านทำกิจธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu Nakhon) อำเภอเรณูนคร จากนั้นพระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจำวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จากนั้น พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง ประดิษฐานอยู่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านลุงโฮ หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า บ้านท่านโฮจิมินห์   เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ครั้งหนึ่ง อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงคราม นำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ล่องเรือแม่น้ำโขง ล่องเรือชมทัศนีภาพสองฝั่งโขง ไทย – ลาว ชมพระอาทิตย์ตกดินชมบรรยากาศโดยรอบสองฝั้งโขง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมประสบการณ์ในการเดินทางมายันจังหวัดนครพนมที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อ แม่น้ำโขงเป็นอย่างมาก นำท่านไปยัง ถนนคนเดินริมโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง เริ่มตั้งแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและอาหารริมแม่น้ำโขง อยู่ไม่ไกลจากตลาดอินโดจีน

วันที่ 3 นครพนม ● สกลนคร ● พระธาตุเชิงชุม ● ซื้อของฝาก ● กรุงเทพฯ

07.00 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังรับประทานเช้า นำท่านไปยังร้านขายของฝากร้านดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อของกินของฝากท้องถิ่นขึ้นชื่อ จากนั้นเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตรเศษ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ที่ฐานเจดีย์ มีซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
**อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก**


เงื่อนไข
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการระบุ จำนวน 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่ม เงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และผู้ช่วยนำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ ,ผู้ช่วยไกด์ ,คนขับรถ, 300บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์…นครพนม…สกลนคร
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์…นครพนม…สกลนคร
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   4,699 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์…นครพนม…สกลนคร
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์…นครพนม…สกลนคร
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์…นครพนม…สกลนคร
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      02/12/2020 02/12/2020
      รถบัส
      3,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       02/12/2020 02/12/2020
       3,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        02/12/2020 02/12/2020
        4,699 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         02/12/2020 02/12/2020
         3,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          02/12/2020 02/12/2020
          3,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • รถบัส
           • ธ.ค.63 - เม.ย.64
           • 2 วัน 1 คืน
           • 54 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,999 บาท
           รหัส 006-0067
           2 วัน 1 คืน
           รถบัส
           เริ่มต้น 3,999 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • ม.ค.64 - ต.ค.64
           • 2 วัน 1 คืน
           • 21 ครั้ง
           เริ่มต้น 1,790 บาท
           • รถตู้
           • ธ.ค.63 - ม.ค.64
           • 2 วัน 1 คืน
           • 55 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,990 บาท
           รหัส 006-0063
           2 วัน 1 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 3,990 บาท
           ชื่นชอบ