ทัวร์มหัศจรรย์...น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน

วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน • เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุเขาน้อย • ถนนคนเดินเมืองน่าน • บ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้า 1081 • บ่อเกลือสินเธาว์ • หมู่บ้านสะปัน • ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 ถนนลอยฟ้า • อำเภอปัว
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ •วัดภูเก็ต • วัดศรีมงคล • ถนนคนเดินปัว • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช

ทัวร์มหัศจรรย์...น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน

รหัส 008-0010
วันที่เดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
74 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ • น่าน

22.00 : พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.00 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดน่าน โดยรถตู้ V.I.P

วันที่ 2 น่าน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน • เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • วัดพระธาตุแช่แห้ง • วัดพระธาตุเขาน้อย • ถนนคนเดินเมืองน่าน

07.00 : เดินทางถึง วัดบุญยืน เสริมสิริมงคลกันในที่แรก พร้อมชมความงามสไตล์เมืองเหนือ และยังเป็นพระอารามหลวงอีกด้วย มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต
เดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน เพื่อ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอยรสเลิศ พาท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็นวัดร้าง โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช พาท่านชม หนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์ แต่เดิมนั้นมีชื่อว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์  ที่แตกต่างจากวัดล้านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้างชอาคารจัตุรมุขหลังเดียวกัน พาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน พาท่านเข้าสักการะอีก 1 ปูชนียสถานที่สำคัญใรตัวเมืองน่าน ณ ที่มีจุดเด่นที่องค์เจดีย์ช้างค้ำ ที่เป็นศิลปะล้านนาผสมสุโขทัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในตัวเมืองน่าน จากนั้น รถตู้มารับและเดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ อีกด้วย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย พาท่านเข้าชม วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินทางกลับสู่ตัวเมือง เพื่อพาเดิน กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิด

เย็น : อิสระเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 บ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้า 1081 • บ่อเกลือสินเธาว์ • หมู่บ้านสะปัน • ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 ถนนลอยฟ้า • อำเภอปัว • ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ •วัดภูเก็ต • วัดศรีมงคล • ถนนคนเดินปัว

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่อ.บ่อเกลือ ให้ทุกท่านแวะถ่ายรูปที่ถนน 1081 โดย ถนนสาย สันติสุข – บ่อเกลือ ถนนหมายเลข 1081 ยังมีความสวยงามและได้รับฉายาว่า ถนนลอยฟ้าของจังหวัดน่าน พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาแห่งเดียวของโลกตรงนี้สำรวจแล้วว่าไม่มีที่ไหนอีก
จากนั้นมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านสะปัน จังหวัดน่าน เริ่มกลายเป็นจุดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบและมาพักผ่อน แวะถ่ายรูปกับ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน มีลานกางเต้นสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง มุ่งหน้าสู่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมืองเล็กๆ แสนโรแมนติก เหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นทุ่งนา พาท่านสโลวไลฟ์พร้อมดื่มเครื่องดื่มเติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟไทลื้อ มุ่งหน้าสู่ วัดภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมาจากชื่อหมู่บ้านที่ชื่อว่าเก็ต และตั้งอยู่บริเวณเนินเขา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว มุ่งหน้าสู่ วัดศรีมงคล อีกวัดที่ได้รับการตกแต่งแบบไทยล้านนา ซึ่งพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ครูบาก๋ง ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้าน ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินปัว

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินปัว

วันที่ 4 แพร่ • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น พาท่านออกเดินทางสู่เมืองแพร่ เพื่อสักการะพระธาตุประจำคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ที่ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาล

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.แพร่ นำท่าน  มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก สู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี

22.00 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไข
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์…น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  6,699 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์…น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   5,599 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์…น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    5,599 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์…น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์…น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      02/12/2020 02/12/2020
      รถตู้
      5,599 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์...น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       02/12/2020 02/12/2020
       6,699 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์มหัศจรรย์...น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        02/12/2020 02/12/2020
        5,599 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์มหัศจรรย์...น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         02/12/2020 02/12/2020
         5,599 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์มหัศจรรย์...น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          02/12/2020 02/12/2020
          5,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์มหัศจรรย์...น่าน แพร่ พิษณุโลก หมู่บ้านสะปัน
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • VietJet Air
           • ธ.ค.63
           • 3 วัน 2 คืน
           • 76 ครั้ง
           เริ่มต้น 7,999 บาท
           รหัส 007-0043
           3 วัน 2 คืน
           VietJet Air
           เริ่มต้น 7,999 บาท
           • Thai Lion Air
           • ธ.ค.63
           • 4 วัน 3 คืน
           • 47 ครั้ง
           เริ่มต้น 13,999 บาท
           รหัส 001-0079
           4 วัน 3 คืน
           Thai Lion Air
           เริ่มต้น 13,999 บาท
           ชื่นชอบ