Holidays Playful


ทัวร์มัลดีฟส์ WODERFUL MALDIVES DUSIT THANI 3 วัน 2 คืน

 • ห้องพักหรูสุดริมหาดหรือห้องพักกลางทะเล รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
 • เดินทาง ไป-กลับ ที่พักและสนามบิน โดย Domestic Flight + Speedboat(Upgrade Seaplane ไปกลับเพิ่ม 7,400 บาท/ท่าน)
 • สุดพิเศษ กับมื้ออาหาร Pure Indulgence Dine Around
 • เก็บทุกสุขสุดความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สปา,เทนนิส , ฟิตเนส , เรือแคนู , วินด์เซิร์ฟ , กระดานโต้คลื่น และอื่นๆอีกมากมาย
 • ผ่อนคลายกับ Sauna ที่ “Devarana Spa”
 • ลิ้มรสอาหารทะเลปิ้งย่าง ณ ห้องอาหาร “The Sea Grill” หรือ อาหารนานาชาติ ที่ “The Market”
 • สดชื่นกับเครื่องดื่มที่ “Sand Bar” หรือ “Sala Bar”
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ระหว่างเข้าพัก
 • ฟรี Wi Fi ทั้งในห้องและส่วนกลาง
 • พิเศษ Sparkling Wine ต้องรับภายในห้องพัก

ทัวร์มัลดีฟส์ WODERFUL MALDIVES DUSIT THANI 3 วัน 2 คืน

045
ทัวร์มัลดีฟส์ WODERFUL MALDIVES DUSIT THANI 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63 - ก.ย.64
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
91 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์

xx.xx : เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาออก

xx.xx : ออกเดินทางสู่ มัลดีฟส์

xx.xx : ถึงสนามบินมาเล่ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านติดต่อ เคาน์เตอร์ หมายเลข 03 โรงแรม Dusit Thani Maldives
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดย Domestic flight เที่ยวบินแสนสบายของสายการบิน FlyMe สู่ท่าอากาศยานภายในประเทศ Dharavandhoo Domestic Airport (ใช้เวลา 25 นาที) จากนั้นเดินทางต่อด้วย Speed Boat (ใช้เวลา 10 นาที) สู่ Dusit Thani Maldives

15.30 : เช็คอินเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
**ฟรี!! บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและอุปกรณ์ทางน้ำ (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู,วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น ฯลฯ ตลอดการเข้าพัก
**อิ่มอร่อยไม่อั้นกับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ตลอดวัน,และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด,เบียร์และค็อกเทล ระหว่างเวลา 11.00 น. – 23.00 น. ตลอดการเข้าพัก

เย็น: บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังรับประทานอาหารเช้า…ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกวัน…(กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีกครั้ง)

กลางวัน – เย็น : บริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ….

12.00 : เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก
นำท่านเดินทางกลับโดย Speedboat (กรุณาเช็ครอบเดินทางกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) สู่สนามบินภายในประเทศ Dharavandhoo Domestic Airport และต่อด้วย Domestic flight เที่ยวบินแสนสบายของ สายการบิน FlyMe สู่ สนามบินมาเล่ (Male International Airport)

xx.xx : ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร
xx.xx : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ห้องพักสุดหรู 2 คืน
 • Domestic Flight + Speed Boat รับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ
 • รายการอาหารแบบ Pure Indulgence dine around (All Inclusive package) อาหารทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์และไม่มีแอลกอฮอลล์ เช่น ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ Sparkling น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ฯลฯ
 • ค่า GST tax, Service charge, Green tax
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ทิปพนักงาน สปา ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ยกเว้นการทำวีซ่า สามารถพำนักได้ 30 วัน สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
ช่วงเดินทาง
เดินทางทุกวัน 01 ก.ค.-30 ก.ย.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
45,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน 01 ก.ค.-30 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
เดินทางทุกวัน 01 ต.ค.- 23 ธ.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
50,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน 01 ต.ค.- 23 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
เดินทางทุกวัน 24 ธ.ค.63-10 ม.ค.64
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
69,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน 24 ธ.ค.63-10 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางทุกวัน 01 ก.ค.-30 ก.ย.63
ไม่ทราบสายการบิน
45,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน 01 ก.ค.-30 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางทุกวัน 01 ต.ค.- 23 ธ.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
50,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน 01 ต.ค.- 23 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางทุกวัน 24 ธ.ค.63-10 ม.ค.64
ไม่ทราบสายการบิน
69,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน 24 ธ.ค.63-10 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 089
 • รถบัส
 • ต.ค.63 - ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 27 ครั้ง
เริ่มต้น 4,999 บาท
 • HK004
 • HONGKONG AIRLINES
 • ก.ค.63 - ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 105 ครั้ง
เริ่มต้น 6,999 บาท