ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ

น้ำตกเก้าโจน – ร้านต้นขนมหวานและสะพานกาแฟ  – ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง – Scenery Vintage Farm – บ้านหอมเทียน

ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ

รหัส 010-0141
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,290 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
65 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ราชบุรี - น้ำตกเก้าโจน - ร้านต้นขนมหวานและสะพานกาแฟ - ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง - Scenery Vintage Farm – บ้านหอมเทียน

06.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดราชบุรี โดยรถตู้ VIP

เช้า : รับประทานอาหารเช้า Set Box นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกเก้าโจน” หรือ น้ำตกเก้าชั้น ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง น้ำตก  จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปร้านกาแฟน่ารักๆ ที่มาพร้อมสีสันสดใส  “ร้านต้นขนมหวานและสะพานกาแฟ” ร้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของบัววัฒนา รีสอร์ท ที่เจ้าของตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นอีกมุมถ่ายรูปในสวนผึ้ง

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดโอ๊ะป่อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ตลาดโอ๊ะป่อย”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดเช้าริมน้ำ ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของธรรมชาติ ภายในตลาดแห่งนี้มีของกินของใช้ที่ชาวบ้านนำมาขายในราคาถูก ส่วนใหญ่จะเป็นของกินพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม สวนผึ้ง” (The Scenery Vintage Farm)  สถานที่ยอดฮิตโด่งดังในสวนผึ้งที่ต้องแวะถ่ายรูป ให้อาหารแกะและทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านชาวฟาร์มสไตล์ Vintage จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “บ้านหอมเทียน” ภายในบ้านหอมเทียนตกแต่งด้วยของเก่าสะสมหายาก

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ บ้านหอมเทียน

16.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP

19.00 น. : นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่า Box Set ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
ช่วงเดินทาง
26/12/2020 26/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
1,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/12/2020 27/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  1,299 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
  เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2020 31/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   1,499 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
   เดินทาง 31/12/2020 31/12/2020
   *** 1,499 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/01/2021 01/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    1,499 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
    เดินทาง 01/01/2021 01/01/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/01/2021 02/01/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     1,499 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
     เดินทาง 02/01/2021 02/01/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      03/01/2021 03/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      1,499 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
      เดินทาง 03/01/2021 03/01/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       26/12/2020 26/12/2020
       รถตู้
       1,299 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
       เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        27/12/2020 27/12/2020
        รถตู้
        1,299 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
        เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         31/12/2020 31/12/2020
         รถตู้
         1,499 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
         เดินทาง 31/12/2020 31/12/2020
         *** 1,499 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          01/01/2021 01/01/2021
          รถตู้
          1,499 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
          เดินทาง 01/01/2021 01/01/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           02/01/2021 02/01/2021
           รถตู้
           1,499 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
           เดินทาง 02/01/2021 02/01/2021
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            03/01/2021 03/01/2021
            รถตู้
            1,499 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ
            เดินทาง 03/01/2021 03/01/2021
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • Nok Air (DD)
             • ต.ค.63 - ธ.ค.63
             • 3 วัน 2 คืน
             • 109 ครั้ง
             เริ่มต้น 6,990 บาท
             • รถตู้
             • ธ.ค.63
             • 1 วัน 0 คืน
             • 35 ครั้ง
             เริ่มต้น 1,399 บาท
             ชื่นชอบ