ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ

เที่ยวจบครบทุกไฮไลท์ นมัสการวัดถ้ำเสือและวัดบางโทง ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก พักดีเต็มอิ่มครบทุกมื้อ

ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ

รหัส 007-0030
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
65 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – คลองท่อม – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ – ลานปูดำ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – เกาะกลาง – อ่าวนาง

05.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.10 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ340

08.35 : เดินทางถึง สนามบินกระบี่ นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถตู้ VIP  เมืองชายทะเลในฝัน งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

เช้า : บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (BOX SET แซนวิชและน้ำผลไม้)  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมธาร เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อนุสาวรีย์ปูดำ” ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเจ้าฟ้า ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ เพื่อไปรับประทานอาหารค่ำที่ เกาะกลาง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านเกาะกลางซีฟู้ด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวนาง  เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เช่น ทะเลแหวก เกาะพีพี

วันที่ 2 หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมติดต่อกันระหว่าง เกาะทับ และเกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลามากมายหลายชนิดที่เกาะไก่และเกาะปอดะ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะไก่

บ่าย : เดินทางชมหาดพระนาง และสักการบูชาโต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านพร้อมชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำพระนาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลย์ และหาดพระนาง หลังจากนั้นเดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี กลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT 

วันที่ 3 ร้านของฝาก – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ร้านของฝากจี้ออ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวกระบี่น้อย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.15 : นำท่านสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ343

15.40 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
03/12/2020 05/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
เดินทาง 03/12/2020 05/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/12/2020 07/12/2020
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
  เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/12/2020 12/12/2020
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
   เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/12/2020 14/12/2020
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
    เดินทาง 12/12/2020 14/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     17/12/2020 19/12/2020
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
     เดินทาง 17/12/2020 19/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      19/12/2020 21/12/2020
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
      เดินทาง 19/12/2020 21/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24/12/2020 26/12/2020
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
       เดินทาง 24/12/2020 26/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/12/2020 28/12/2020
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
        เดินทาง 26/12/2020 28/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         03/12/2020 05/12/2020
         VietJet Air
         8,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
         เดินทาง 03/12/2020 05/12/2020
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          05/12/2020 07/12/2020
          VietJet Air
          9,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
          เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           10/12/2020 12/12/2020
           VietJet Air
           8,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
           เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            12/12/2020 14/12/2020
            VietJet Air
            9,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
            เดินทาง 12/12/2020 14/12/2020
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             17/12/2020 19/12/2020
             VietJet Air
             8,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
             เดินทาง 17/12/2020 19/12/2020
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              19/12/2020 21/12/2020
              VietJet Air
              9,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
              เดินทาง 19/12/2020 21/12/2020
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               24/12/2020 26/12/2020
               VietJet Air
               9,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
               เดินทาง 24/12/2020 26/12/2020
               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                26/12/2020 28/12/2020
                VietJet Air
                9,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ
                เดินทาง 26/12/2020 28/12/2020
                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • รถตู้
                 • ธ.ค.63
                 • 3 วัน 1 คืน
                 • 58 ครั้ง
                 เริ่มต้น 3,199 บาท
                 รหัส 006-0062
                 3 วัน 1 คืน
                 รถตู้
                 เริ่มต้น 3,199 บาท
                 • เดินทางมาเอง
                 • ธ.ค.63
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 41 ครั้ง
                 เริ่มต้น 4,999 บาท
                 ชื่นชอบ