ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)

สัมผัสธรรมชาติ บริสุทธิ์พร้อมชมความงามของกุ้ยหลินเมืองไทย ตะลุยเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ ตาพรานบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)

รหัส 007-0045
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
4,499 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
81 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ

19.00 น.     พร้อมกัน ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 น.          นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโดยรถบัสปรับอากาศ

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี – สะพานแขวนเขาพัง – ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา – เขาสามเกลอ

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเวลาให้ท่านล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก

เช้า : บริการอาหารเช้า แบบ Set Box  นำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนเขาพัง หรือสะพานแขวนบ้านเขาพิทักษ์ ตั้งอยู่ทางด้านหลังวัดเขาพัง เป็นสะพานสลิงขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น้ำสายเล็กๆ ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะมองเห็นภูเขาเทพพิทักษ์ หรือภูเขารูปหัวใจได้จากจุดนี้ นับเป็นจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางมาเที่ยวเขื่อนรัชชประภา อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านเช็คอิน พร้อมเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือ เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก ระหว่างทางท่านจะพบกับทิวทัศน์ เขาสามเกลอ เทือกเขาหินปูนยอดเขาแหลมสูงสลับซับซ้อน 3 ลูกตระหง่านเรียงกัน ตัดกับน้ำสีเขียวใสสะอาด จนได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในรีสอร์ท 

….  : อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท อาทิเช่น พายเรือคายัค, เล่นน้ำด้านหน้าแพ ฯลฯ

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในรีสอร์ท

วันที่ 3 ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา – สิชล – วัดเจดีย์ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 : เก็บสัมภาระ พร้อมทำการเช็คเอ้าท์ เพื่อกลับสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน

10.00 : เดินทางถึง ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา นำท่านเดินทางสู่ อ.สิชล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือไอ้ไข่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

เย็น : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

23.50 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน44
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)
เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
*** ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน 4,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/12/2020 07/12/2020
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  4,499 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)
  เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
  *** ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน 4,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/12/2020 12/12/2020
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   4,499 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)
   เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
   *** ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน 4,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/12/2020 01/01/2021
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    5,499 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)
    เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
    *** ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน 5,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,999) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     04/12/2020 06/12/2020
     รถบัส
     4,499 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)
     เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
     *** ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน 4,999 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      05/12/2020 07/12/2020
      รถบัส
      4,499 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)
      เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
      *** ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน 4,999 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       10/12/2020 12/12/2020
       รถบัส
       4,499 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)
       เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
       *** ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน 4,999 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        30/12/2020 01/01/2021
        รถบัส
        5,499 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน)
        เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
        *** ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน 5,999 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 5,999) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • ม.ค.64 - ต.ค.64
         • 2 วัน 1 คืน
         • 20 ครั้ง
         เริ่มต้น 1,290 บาท
         รหัส PK-010
         2 วัน 1 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 1,290 บาท
         • Thai Lion Air
         • ธ.ค.63 - ม.ค.64
         • 4 วัน 3 คืน
         • 49 ครั้ง
         เริ่มต้น 13,999 บาท
         ชื่นชอบ