Holidays Playful


ทัวร์อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย เกาะบาหลี 4 วัน 2 คืน

สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน   

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา

วานากิรีฮิลส์ – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – วัดอูลันดานูบราตัน – วิหารทานาล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ  อนุสาวรีย์รามายณะ – สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี

ทัวร์อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย เกาะบาหลี 4 วัน 2 คืน

025
ทัวร์อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย เกาะบาหลี 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
เม.ย.63-พ.ย.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวนผู้เข้าชม
91 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน
03.00 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

06.15 นำท่านเดินทางสู่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน FD396

11.30 เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สวนพระวิษณุ ชมองค์ของพระวิษณุขนาดใหญ่ครึ่งตัว “พระผู้ปกป้องโลก” ซึ่งจำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ทรงครุฑ (นกอินทรีย์) หรือเทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน

จากนั้นนำท่านเดินไปยัง วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย มีน้ำทะเลสีครามสาดเข้ากระทบกับแนวหน้าผา พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมานซึ่งจะมีลิงมากมายมาชุมนุมกัน ณ วิหารแห่งนี้

หลังจากนั้นนำท่านสู่ ชายหาดจิมบารัน เพื่อรับประทานอาหารเย็น

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
เช้า บริการอาหารกลางเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ (วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์) สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปีโดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา

ก่อนกลับจากวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดปราบเซียน สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้าพื้นเมืองในตลาด และถูกสุดๆ ในบรรดาตลาดพื้นเมืองอื่นๆ ถือเป็นบททดสอบความสามารถในการต่อรองราคาของเซียนนักช้อปชาวไทย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง วิหารเลมปูยางค์ ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี มีความสำคัญมากในวัฒนธรรมบาหลี วิหารแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดนึงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถ่ายรูปสุดชิคกับซุ้มประตูสวรรค์แห่งวิหารเลมปูยางค์ มีฉากหลังเป็นวิวของภูเขาไฟกูนุงอากุงที่ยิ่งใหญ่ สามารถมองเห็นก้อนเมฆที่กำลังลอยผ่านยอดภูเขาไฟอากุง

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา ตั้งอยู่ทางใต้ห่างจากภูเขาไฟอากุงไป 12 กิโลเมตร เป็นอดีตพระราชวังที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1946 โดยทายาทแห่งอาณาจักรการังงาเซ็มในอดีต แต่การระเบิดของภูเขาไฟอากุงในปีค.ศ. 1963 ได้ทำลายพระราชวังไปเกือบหมดสิ้น และมีการฟื้นฟูอย่างหนักหลังจากนั้น เมื่อเข้าไปภายในพระราชวัง คุณก็จะได้เจอกับสวนสวยงาม น้ำพุ และบ่อน้ำในบรรยากาศร่มรื่น

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ อนุสาวรีย์รามายณะ - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี
เช้า บริการอาหารกลางเช้ส ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ตั้งอยู่ในมุนดุคหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งได้รับความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้คนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ เช็คอินกับจุด ถ่ายรูปรังนก ที่เป็นที่ยอดฮิตอย่างมากในการมาเยือนบาหลี

จากนั้นนำท่านชม ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท เก็บภาพความประทับใจกับประตูฮินดูรูปทรงโบราณ มีฉากหลังเป็นม่านหมอกลอยต่ำ พร้อมกับต้นไม้สีเขียวชะอุ่ม ประตูแบบนี้อาจจะมีอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆ ของบาหลี แต่ที่นี่จะมีขนาดใหญ่กว่าประตูที่อื่นๆ ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนนิยมมาถ่ายรูป

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัลป์ เทือกเขาที่งดงามอากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล มีหมู่บ้านดัชท์ และปุระอันที่งดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา

จากนั้นนำท่านชม วัดอุลันดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ บริเวณที่ไม่สามารถเดินข้ามไปได้ จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านขายของฝาก ร้านกฤษณะ KRISANA ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมสินค้าของฝากต่างๆมากมายในราคาที่ถูกสุดๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก เป็นต้น

จากนั้นนำท่านแวะชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรีย์สีขาวบอกเล่าเรื่องราวการสู้รบของเทพในตำนานมหากาพย์มหาภารตะ เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของพี่น้องสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมากกล่าวกันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซ
สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สนามบินดอนเมือง
01.35 นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ FD399

04.50 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

ช่วงเดินทาง
05 ก.ย.63 08 ก.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 08 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ก.ย.63 15 ก.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 15 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ก.ย.63 22 ก.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 22 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ย.63 29 ก.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 29 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ต.ค.63 20 ต.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 20 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
17,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
18,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ต.ค.63 27 ต.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
16,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 27 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ต.ค.63 03 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ต.ค.63 03 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 พ.ย.63 10 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 10 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 พ.ย.63 17 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 17 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 พ.ย.63 24 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 24 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 พ.ย.63 01 ธ.ค.63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 พ.ย.63 01 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ก.ย.63 08 ก.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 08 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ก.ย.63 15 ก.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 15 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ก.ย.63 22 ก.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 22 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ย.63 29 ก.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 29 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ต.ค.63 20 ต.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 20 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
17,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
18,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ต.ค.63 27 ต.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
16,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 27 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ต.ค.63 03 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ต.ค.63 03 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 พ.ย.63 10 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 10 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 พ.ย.63 17 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 17 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 พ.ย.63 24 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 24 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 พ.ย.63 01 ธ.ค.63
แอร์เอเชีย (AirAsia)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 พ.ย.63 01 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 053
 • รถบัส
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 1 วัน 0 คืน
 • 69 ครั้ง
เริ่มต้น 999 บาท