Holidays Playful


ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน

เส้นทางแห่งมังกร สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
ทริบเดียว เที่ยว 4 เมือง

 • วัดอาม่า
 • วัดหวังต้าเซียน
 • วัดแชกงหมิ
 • โบสถ์เซนท์ปอล
 • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรัพัลส์เบย์

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน

HK003
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
HONGKONG AIRLINES
จำนวนผู้เข้าชม
117 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพ –ฮ่องกง - ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- วัดอาม่า-โบสถ์เซนท์ปอล -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่

05.30 : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อทำการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง

08.25 : บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.55 : ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาฮ่องกงและเซิ่นเจิ้นจะเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองมาเก๊า นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ชข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานนี้ได้เปิดใช้งาน “ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า” สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลกในวันที่ 23 ต.ค. 2561 จากนั้นนำท่านสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 พาท่านเดินสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ นำท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ยน ( The Venetian Macau Resort ) อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ภายในเวเนเชี่ยน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและอยู่ภายในเวเนเชี่ยนอย่างเต็มที่
ได้เวลานัดหมายเดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองสู่จูไห่
**สระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ภายในเวเนเชี่ยน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและอยู่ภายในเวเนเชี่ยนอย่างเต็มที่**

21.00 นำท่านเดินทาสู่ที่พัก

จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ - เซินเจิ้น –– ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-โชว์ม่านน้ำ 3D mangrove show

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำทุกท่าน ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก แวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่นเจี้นโดย รถโค้ช แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” จากนั้นนำท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา” จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดตงเหมิน สถานที่เดินช้อปปิ้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ OCT Bay พาท่านชม โชว์ม่านน้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE หลังจากดูโชว์เสร็จแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านข้ามด่านและเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ หลังอาหารรีพัลส์เบย์ Repulse Bay

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ” นำท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง อีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้คือการขอพรเรื่องความรัก เทพเจ้าหยุคโหลว หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ ( เทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงาน) จากนั้น นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้

17.00 : อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน
** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **
ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง

22.45 : บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES

กรุงเทพ

00.45 : คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 2 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับค่าบริการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านชำระพร้อมค่าทัวร์

( กรณีผู้เดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรือต้องการทำวีซ่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการทำวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป)

 • กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก การยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวเพิ่มตามจริงตามสถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกติ 7 วัน หรืออย่างช้าสุด 5วันทำการ กรณีลูกค้ามีเหตุสุดวิสัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาที่กำหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่าดำเนินการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่มตามจริง)
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ  1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
 • ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุผู้เดินทางจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายทัวร์เพิ่ม 3,000 บาท
 • วีซ่าเดี่ยวสำหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทำวีซ่าที่สถานทูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมีการโชว์ตัว
 1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง เช่น บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,ไหม, หยก, ยางพารา , ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านต้องการซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 350 หยวน / คน / ร้าน
 2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้นกรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าที่
 4. ขอสงวนสิทธิในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง ทางบริษัทไม่สามารถเลือกที่นั่งให้ผู้เดินทางได้ เนื่องจากตั๋วที่ใช้ในการเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจัดที่นั่งให้เป็นโซนเดียวกันทั้งคณะ และรันเลขที่นั่งตามระบบของสายการบิน ดังนั้นในการรีเควสที่นั่งติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์อาจไม่สามารถจัดที่ให้ได้ตามที่ต้องการแต่จะพยามให้หัวหน้าทัวร์จัดสลับที่นั่งภายในกรุ๊ปให้ได้นั่งด้วยกันได้มากที่สุด
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 073
 • รถบัส
 • ก.ย.63-ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 156 ครั้ง
เริ่มต้น 4,999 บาท