Holidays Playful


ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน

 • ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
 • วัดเทพเจ้ากวนอู
 • ช้อปปิ้งหลอหวู่
 • โชว์ม่านน้ำ
 • เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
 • วัดหวังต้าเซียน
 • วัดแชกงหมิว
 • อปปิ้งถนนนาทาน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน

HK002
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
HONGKONG AIRLINES
จำนวนผู้เข้าชม
99 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพ - ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - เซิ่นเจิ้น

05.30 : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อทำการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง

08.25 : บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.55 : ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาฮ่องกงและเซิ่นเจิ้นจะเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านสู่ Hong Kong Disney Land ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ สำหรับสิ่งน่าสนใจในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นมีอยู่มากมาย

ค่ำ : *** อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการสนุกสนานกับเครื่องเล่นภายในดิสนีย์แลนด์ ***

20.00 : ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น การเดินทางสู่เซิ่นเจิ้น จะนำท่านเดินทางโดยรถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบายไม่เหนื่อย

วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3 D Mangrove Show

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ วัดเทพเจ้ากวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ
จากนั้นนำท่าน ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” นำท่านแวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา” จากนั้นนำทุกท่านสู่ Lowu Commercial City ที่นักชัอปปิ้งชาวไทยเรียกกันจนติดปากว่าหล่อหวูเซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซินเจิ้น) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ OCT Bay พาท่านชม โชว์ม่านน้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE

เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านข้ามด่านและเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ หลังอาหารรีพัลส์เบย์ Repulse Bay

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ” นำท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง อีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้คือการขอพรเรื่องความรัก เทพเจ้าหยุคโหลว หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ ( เทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงาน) จากนั้น นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง

เย็น : อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน
** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **

19.30 : ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง

22.45 : บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

00.45 : คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 2 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับค่าบริการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดงเป็ดปักกิ่ง
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านชำระพร้อมค่าทัวร์

( กรณีผู้เดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรือต้องการทำวีซ่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการทำวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป)

 • กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก การยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวเพิ่มตามจริงตามสถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกติ 7 วัน หรืออย่างช้าสุด 5วันทำการ กรณีลูกค้ามีเหตุสุดวิสัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาที่กำหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่าดำเนินการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่มตามจริง)
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ  1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
 • ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุผู้เดินทางจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายทัวร์เพิ่ม 3,000 บาท
 • วีซ่าเดี่ยวสำหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทำวีซ่าที่สถานทูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมีการโชว์ตัว
 1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง เช่น บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,ไหม, หยก, ยางพารา ,  ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านต้องการซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 350 หยวน / คน / ร้าน
 2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้นกรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าที่
 4. ขอสงวนสิทธิในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง ทางบริษัทไม่สามารถเลือกที่นั่งให้ผู้เดินทางได้ เนื่องจากตั๋วที่ใช้ในการเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจัดที่นั่งให้เป็นโซนเดียวกันทั้งคณะ และรันเลขที่นั่งตามระบบของสายการบิน ดังนั้นในการรีเควสที่นั่งติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์อาจไม่สามารถจัดที่ให้ได้ตามที่ต้องการแต่จะพยามให้หัวหน้าทัวร์จัดสลับที่นั่งภายในกรุ๊ปให้ได้นั่งด้วยกันได้มากที่สุด
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 023
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 109 ครั้ง
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • 056
 • รถบัส
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 1 วัน 0 คืน
 • 80 ครั้ง
เริ่มต้น 999 บาท