Holidays Playful


ทัวร์เกาหลี เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน

วัดดองฮวาซา – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน – หมู่บ้านมาบิจอง – ถนนดงซองโน – คอสเมติค
สวนสนุกอีเวิล์ด – เมืองเคียงจู – หอดูดาวช็อมซองแด – วัดพลูกุกซา – ถ้ำซอกคูรัม – เมืองปูซาน
วัดแฮดงยงกุกซา – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม
ตลาดปลาจากัลชิ – ดิวตี้ฟรี – ถนนนัมโพดง – สวนยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์ – พลอยอเมทิส
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – โบสถ์จุกซอง – ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด

ทัวร์เกาหลี เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน

014
ทัวร์เกาหลี เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ต.ค.63
การเดินทาง
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวนผู้เข้าชม
107 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 : พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ N สายการบิน KOREAN AIR (KE) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สนามบินกิมเฮ - วัดดองฮวาซา - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน

01.35 : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE662

09.00 : เดินทางถึง สนามบินกิมเฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ นำท่านชม วัดดองฮวาซา เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ด้านนอก อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ ยัคซายอแรแดพุล (Yaksa-yeoraedaebul) พระขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ทำบุญ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน จากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านมาบิจอง หมู่บ้านชาวนาเล็กๆ ที่ภายหลังได้มีฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยการตกแต่งละเลงสีสันลงบนกำแพงจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชั่นและแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นแห่งเมืองแทกู

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองเคียงจู - หอดูดาวช็อมซองแด - วัดพลูกุกซา - ถ้ำซอกคูรัม - เมืองปูซาน - คอสเมติค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสนุกอีเวิล์ด ได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นสวนสนุกในธีมยุโรป ซึ่งได้รับความนิยมที่สุด และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วเมือง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนำท่านไปยังจุดแวะพักเล็กๆ ที่ไม่ควรพลาด หอดูดาวชมซองแด จากนั้นนำท่านไปยัง วัดพูลกุกซา ซึ่งหมายถึง “วัดแห่งพระพุทธเจ้า” จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ถ้ำซ็อคคูรัม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล นำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วัดแฮดงยงกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - ตลาดปลาจาลชิ - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสักการะขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา ถือเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ถือเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขา และด้วยสีสันสดใส อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล จากนั้นนำท่านแวะ ตลาดปลาจากัลชี ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือนัมโพ จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ย่านนัมโพดง เป็นถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่งในปูซาน

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - โบสถ์จุกซอง - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินกิมเฮ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผู้คนทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในสวนสวย และนำท่านชม ปูซานทาวเวอร์ จากนั้นเดินทางไปยัง โบสถ์จุกซอง ตั้งอยู่ริมทะเลเป็นโบสถ์สคริสตจักรที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในปูซาน จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปยัง ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด อีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดในปูซาน สะพานกระจกใสแจ๋วที่สร้างจากหน้าผาแบ่งกลางระหว่างทะเลด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ทำให้สถานที่แห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของประเทศเกาหลี นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกิมเฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.40 : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ KE661

00.15 : เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
ช่วงเดินทาง
17 ก.ค.63 21 ก.ค.63
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวน
ราคา
24999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 21 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 18 ส.ค.63
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวน
ราคา
24999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 18 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 22 ก.ย.63
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวน
ราคา
24999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 22 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 20 ต.ค.63
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวน
ราคา
25999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 20 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ค.63 21 ก.ค.63
KOREAN AIR (KE)
24999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 21 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค.63 18 ส.ค.63
KOREAN AIR (KE)
24999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 18 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 22 ก.ย.63
KOREAN AIR (KE)
24999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 22 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 20 ต.ค.63
KOREAN AIR (KE)
25999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 20 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • Package05
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ต.ค.63 - ต.ค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 0 View
เริ่มต้น 1,390 บาท
 • 055
 • รถบัส
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 1 วัน 0 คืน
 • 95 ครั้ง
เริ่มต้น 999 บาท