Holidays Playful


ทัวร์เกาหลี เกาหลี โซล ชุนชอน 5 วัน 3 คืน

 • เกาะนามิ
 • โรงเรียนสอนทำกิมจิ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • พระราชวังเคียงบกกุง
 • ศูนย์สมุนไพรโสม
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
 • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – คอสเมติค
 • ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์
 • เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)

ทัวร์เกาหลี เกาหลี โซล ชุนชอน 5 วัน 3 คืน

008
ทัวร์เกาหลี เกาหลี โซล ชุนชอน 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63 - ต.ค.63
การเดินทาง
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวนผู้เข้าชม
100 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ N สายการบิน KOREAN AIR (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

23.15 : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE652

สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

06.40 : เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาปชองเพียง แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้และสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านอิกซอนดง ที่ตั้งของหมู่บ้านฮันอกที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่สำหรับใครหลายๆคน จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวันให้ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง
**อิสระอาหารกลางวันและเย็น (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)**

โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพนบำรุงตับ - พลอยอเมทิส - เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธีมพาร์คและช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ มีเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีให้เลือกช้อปมากมาย เพลิดเพลินไปกับเหล่าพลขับที่น่ารักอย่าง เจ้าสุนัขทั้งหลายบนรถลากเลื่อน จากนั้นนำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17.20 : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ KE651

21.30 : เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

*** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน**

ช่วงเดินทาง
08 ก.ค.63 12 ก.ค. 63
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวน
ราคา
21999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ก.ค.63 12 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวน
ราคา
22999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ก.ย.60 13 ก.ค.63
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวน
ราคา
21999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ย.60 13 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
จำนวน
ราคา
23999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ก.ค.63 12 ก.ค. 63
KOREAN AIR (KE)
21999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ก.ค.63 12 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ส.ค.63 16 ส.ค.63
KOREAN AIR (KE)
22999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ก.ย.60 13 ก.ค.63
KOREAN AIR (KE)
21999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ย.60 13 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ต.ค.63 18 ต.ค.63
KOREAN AIR (KE)
23999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ