ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้

วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้
ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค – วัดร่องขุ่น

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้

รหัส 007-0021
วันที่เดินทาง
ม.ค.64 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
70 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง

09.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

11.00 : บินลัดฟ้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ136

12.25 : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จากนั้นนำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขามีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์”

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต์ สไตล์สวิส กับสถาปัตยกรรมล้านนา ชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ ตั้งอยู่แถวดอยตุงบริเวณเขตชายแดนไทยพม่า นำท่านเดินทางเข้าสู่ ดอยผาฮี้ อยู่ในอำเภอแม่สายติดกับชายแดนไทยพม่า จากนั้นให้ท่านอิสระ จิบชากาแฟที่ร้าน กาแฟภูผาฮี้ ร้านกาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้าน ให้ท่านชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่ตรงหน้าพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ชาฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชาแบบดั้งเดิมที่มีคุณภาพที่สุดในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย ที่ไร่ชาฉุยฟง ปลูกชาหลายชนิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน ในตัวเมืองเชียงราย ที่มีสินค้าพื้นเมืองของเชียงรายให้จับจ่ายมากมาย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือ บ้านดำ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชม วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี นำท่านแวะ ศูนย์รวมของฝาก จ.เชียงราย นำท่านแวะ ศูนย์รวมของฝาก จ.เชียงราย

17.00 : นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

19.55 :  บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ135

17.00 : นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

19.55 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ135


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      7,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/12/2020 02/12/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02/12/2020 02/12/2020
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        7,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/12/2020 02/12/2020
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          02/12/2020 02/12/2020
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          7,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/12/2020 02/12/2020
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/12/2020 02/12/2020
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            7,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/12/2020 02/12/2020
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             8,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              02/12/2020 02/12/2020
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              12,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               02/12/2020 02/12/2020
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               8.999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
               เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                02/12/2020 02/12/2020
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                8,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 02/12/2020 02/12/2020
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 8,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                 เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                 *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  02/12/2020 02/12/2020
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  8,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   02/12/2020 02/12/2020
                   VietJet Air
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    02/12/2020 02/12/2020
                    7,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     02/12/2020 02/12/2020
                     8,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      02/12/2020 02/12/2020
                      7,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       02/12/2020 02/12/2020
                       8,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        02/12/2020 02/12/2020
                        7,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         02/12/2020 02/12/2020
                         8,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          02/12/2020 02/12/2020
                          7,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           02/12/2020 02/12/2020
                           8,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            02/12/2020 02/12/2020
                            7,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             02/12/2020 02/12/2020
                             8,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              02/12/2020 02/12/2020
                              7,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               02/12/2020 02/12/2020
                               8,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                               เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                02/12/2020 02/12/2020
                                12,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                                เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 02/12/2020 02/12/2020
                                 8.999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                                 เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                                 *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  02/12/2020 02/12/2020
                                  8,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                                  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                                  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   02/12/2020 02/12/2020
                                   8,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                                   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                                   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    02/12/2020 02/12/2020
                                    8,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้
                                    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                                    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     Share on social networks
                                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                     • เดินทางมาเอง
                                     • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                                     • 3 วัน 2 คืน
                                     • 67 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 3,999 บาท
                                     รหัส 007-0050
                                     3 วัน 2 คืน
                                     เดินทางมาเอง
                                     เริ่มต้น 3,999 บาท
                                     • รถตู้
                                     • ธ.ค.63
                                     • 1 วัน 0 คืน
                                     • 39 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 1,199 บาท
                                     ชื่นชอบ