ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง

บ้านแม่กำปอง – โครงการหลวงตีนตก – ร้านกาแฟชมนกชมไม้  – วัดแม่กำปอง – ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา – อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง – ร้าน Teddu Coffee – ม่อนแจ่ม
ดอยม่อนแจ่ม-ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว –
Sky walk ม่อนแจ่ม – คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ -สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดาราภิรมย์

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง

รหัส 010-0086
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

20.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมายปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดีโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

20.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือ มินิบัส

วันที่ 2 บ้านแม่กำปอง–โครงการหลวงตีนตก–ร้านกาแฟชมนกชมไม้ วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง - ร้าน Teddu Coffee –เข้าสู่ที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบ BOX SET

……. น. : นำท่านเดินทางไปยัง“แม่กำปอง”ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน จากนั้นนำท่านเดินทางไป “โครงการหลวงตีนตก”ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวเพชรดอยงาม สวัสดีเจ้า

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางไป “ร้านกาแฟชมนกชมไม้”มีชื่อเสียงในเรื่องของระเบียงร้านที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาและหมู่บ้านแม่กำปอง  จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดคันธาพฤกษา”(วัดแม่กำปอง)วิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนวัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปองมากว่า 90 ปีแล้ว จากนั้นนำท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา”ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านแม่กำปอง
จากนั้นนำท่านไปชม “น้ำตกแม่กำปอง” สัมผัสความเย็นสบายของน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของแม่กำปอง  จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ร้านคาเฟ่ริมน้ำตก “Teddu Coffee”คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของแม่กำปอง

วันที่ 3 ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม-ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว –Sky walk ม่อนแจ่ม คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ -สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดารา ภิรมย์(วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง) - เข้าที่พัก

เช้า ; รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง“ดอยม่อนแจ่ม”ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ พาท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว”ท่านจะได้ชมความงดงามของ “ทุ่งดอกเวอร์บีน่า” ดอกไม้สีม่วงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่กำลังได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้ จากนั้นนำท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ม”เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางไป“คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ”คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไป“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” จากนั้นนำท่านเดินทางไป“วัดป่าดาราภิรมย์”เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 แม่แตง - ชมไร่ชาลุงเดช - แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด &คาเฟ่ - ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น –แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ อ. แม่แตง นำท่านเดินทางไป “ไร่ชาลุงเดช”ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านไปถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café”เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดริมน้ำการตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติแต่ดูแล้วสวยสะดุดตา

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วัดบ้านเด่น”ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จากนั้นนำท่าน “แวะซื้อของฝาก”ก่อนอำลาเมืองเชียงใหม่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางด้วยรถตู้หรือ มินิบัส

…… น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ                                  

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้

ช่วงเดินทาง
25/12/2020 28/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง
เดินทาง 25/12/2020 28/12/2020
*** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
*** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,300) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/12/2020 02/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  8,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง
  เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,900 ***
  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,900 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,300) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2020 03/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   8,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง
   เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,900 ***
   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,900 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,300) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/01/2021 04/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    8,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง
    เดินทาง 01/01/2021 04/01/2021
    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,900 ***
    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,900 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,300) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     25/12/2020 28/12/2020
     รถตู้
     7,900 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง
     เดินทาง 25/12/2020 28/12/2020
     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,900 ***
     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,900 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,300) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      30/12/2020 02/01/2021
      รถตู้
      8,900 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง
      เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,900 ***
      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,900 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,300) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       31/12/2020 03/01/2021
       รถตู้
       8,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง
       เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,900 ***
       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,900 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,300) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        01/01/2021 04/01/2021
        รถตู้
        8,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง
        เดินทาง 01/01/2021 04/01/2021
        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,900 ***
        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,900 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,300) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • รถตู้
         • ธ.ค.63 - ม.ค.64
         • 2 วัน 1 คืน
         • 54 ครั้ง
         เริ่มต้น 3,990 บาท
         รหัส 006-0063
         2 วัน 1 คืน
         รถตู้
         เริ่มต้น 3,990 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • ธ.ค.63 - เม.ย.64
         • 2 วัน 1 คืน
         • 59 ครั้ง
         เริ่มต้น 2,999 บาท
         รหัส 007-0057
         2 วัน 1 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 2,999 บาท
         • รถตู้
         • ธ.ค.63
         • 3 วัน 1 คืน
         • 57 ครั้ง
         เริ่มต้น 3,199 บาท
         รหัส 006-0062
         3 วัน 1 คืน
         รถตู้
         เริ่มต้น 3,199 บาท
         ชื่นชอบ