ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย

สวนสนบ่อแก้ว-แม่สะเรียง-พระธาตุดอยกองมู-วัดจองกลางจองคำ-สะพานซูตองเป้-ลีไวน์รักไทย-พระธาตุแม่เย็น-หมู่บ้านสันติชล-ถนนคนเดินปาย-ชมทะเลหมอกหยุนไหล-วัดน้ำฮู-สะพานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2-ร้านกาแฟ-วัดอุโมงค์-ONE NIMMAN-ม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม ไร่ดอกลมหนาว-ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย

รหัส 001-0077
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-สวนสนบ่อแก้ว-แม่สะเรียง-พระธาตุดอยกองมู-วัดจองกลางจองคำ

03.30 : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

05.45 : ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX

07.00 : เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ระหว่างทางบริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่ม ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ถึงอำเภอฮอดแวะ สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายอย่างงดงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 สะพานซูตองเป้-ลีไวน์รักไทย-พระธาตุแม่เย็น-หมู่บ้านสันติชล-ถนนคนเดินปาย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร นำชม ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ห์ไร่ชาและขุนเขา บ้านดินออกแบบเป็นบ้านสไตล์จีนผสมผสานกับล้านนา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขา จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง จากนั้นอิสระเดินช้อปปิ้งถนนคนเดินปาย

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (มีมัคคุเทศก์แนะนำร้านอาหารให้กับท่าน)

วันที่ 3 ชมทะเลหมอกหยุนไหล-วัดน้ำฮู้-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ร้านกาแฟ วัดอุโมงค์-ONE NIMMAN

05.45 : โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแคว ให้ท่านและแวะถ่ายภาพ ตามอัธยาศัยและ แวะร้านกาแฟยอดฮิต ให้ท่านได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง ; รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : นำชมวัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี นำท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 ม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม ไร่ดอกลมหนาว-ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ-ร้านของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ฉ่ำปอด ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพที่ระลึกที่ไร่ดอกลมหนาว จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด ให้ท่านได้สูดอากาศกันอย่างเต็มปอด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (บริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่มที่สนามบิน)

19.15 : ออกเดินทางจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX  

20.25 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเก็บเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
*** ราคาเด็ก 14,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
*** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
*** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 9,999 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  14,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** ราคาเด็ก 14,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
  *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
  *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 9,999 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   Thai Lion Air
   14,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   *** ราคาเด็ก 14,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
   *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
   *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 9,999 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    14,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** ราคาเด็ก 14,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
    *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
    *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 9,999 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • ธ.ค.63 - ม.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 58 ครั้ง
     เริ่มต้น 5,555 บาท
     • รถบัส
     • เม.ย.64
     • 4 วัน 2 คืน
     • 38 ครั้ง
     เริ่มต้น 5,555 บาท
     รหัส 011-0113
     4 วัน 2 คืน
     รถบัส
     เริ่มต้น 5,555 บาท
     ชื่นชอบ