ทัวร์เที่ยวสุขใจไปฉะเชิงเทรา วันเดย์ทัวร์

เที่ยวเมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำบางปะกง-สักการะพระพิฆเนศวัดสมานรัตนารามและอุทยานพระพิฆเนศ
ทำกิจกรรมฟาร์มควายนม มินิมูร่าห์ฟาร์ม – ช้อปปิ้งตลาดบ้านใหม่-ไหว้พระหลวงพ่อโสธร-แวะถ่ายรูปร้านบ้านปลาชุมคาเฟ่

ทัวร์เที่ยวสุขใจไปฉะเชิงเทรา วันเดย์ทัวร์

รหัส 014-0128
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
38 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 เที่ยวเมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำบางปะกง-สักการะพระพิฆเนศวัดสมานรัตนารามและอุทยานพระพิฆเนศ- ทำกิจกรรมฟาร์มควายนม มินิมูร่าห์ฟาร์ม-ช้อปปิ้งตลาดบ้านใหม่- ไหว้พระหลวงพ่อโสธร-แวะถ่ายรูปร้านบ้านปลาชุมคาเฟ่

07.00 น. : นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

08.00 น. : พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

09.30 น. : นำท่านเดินทางถึง จ.ฉะเชิงเทรา นำท่านสักการะวัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ระหว่าง อ.บางคล้า และ อ.คลองเขื่อน เป็นวัดที่มีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำท่านชมอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ซึ่งมีรูปปั้นพระพิฆเนศปางยืนองค์สำริดสมปรารถนา วัตถุประสงค์ของการสร้างนั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ฉะเชิงเทราและของประเทศไทย และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การขายพืชผล ก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่นเดินทางสู่มินิมูร่าห์ฟาร์ม ฟาร์มควายนมแห่งเดียวในประเทศไทย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านใหม่ อ.เมือง ตลาดเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 จากนั้นนำท่านไหว้พระขอพรที่วัดหลวงพ่อโสธรหรือชื่อเต็มว่าวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับและให้ท่านแวะซื้อขนมปังชิฟฟร่อนมะพร้าวแสนอร่อยและขนมปังจากร้านขนมบ้านอุ๋ม รวมถึงแวะพักเบรกก่อนกลับถ่ายรูปกับร้านกาแฟสุดชิค บ้านปลาชุมคาเฟ่ ภายในร้านตกแต่งในบรรยากาศสบายๆ ให้อารมณ์อบอุ่น เพิ่มเติมสีสันด้วยของเล่นและของแต่งบ้านแบบวินเทจเสริมความสดชื่นและความมีชีวิตชีวาด้วยบ่อเลี้ยงปลาและต้นไม้สีเขียวๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ – บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
26/12/2020 26/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวสุขใจไปฉะเชิงเทรา วันเดย์ทัวร์
เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/12/2020 27/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวสุขใจไปฉะเชิงเทรา วันเดย์ทัวร์
  เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   26/12/2020 26/12/2020
   รถตู้
   999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวสุขใจไปฉะเชิงเทรา วันเดย์ทัวร์
   เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    27/12/2020 27/12/2020
    รถตู้
    999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวสุขใจไปฉะเชิงเทรา วันเดย์ทัวร์
    เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.63 - พ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 77 ครั้ง
     เริ่มต้น 5,490 บาท
     รหัส 010-0139
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 5,490 บาท
     ชื่นชอบ