ทัวร์เที่ยวสุขใจไปชลบุรี วันเดย์ทัวร์

สัตหีบ-เกาะแสมสาร-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย-เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร-เขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

 

ทัวร์เที่ยวสุขใจไปชลบุรี วันเดย์ทัวร์

รหัส 014-0133
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,399 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
37 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สัตหีบ-เกาะแสมสาร-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย- เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร-เขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

06.00 น. : นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

06.30 น. : พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

08.00 น. : นำท่านเดินทางถึง จ.ชลบุรี นำท่านเดินทางสู่เขต อ.สัตหีบ ท่าเรือเขาหมาจอ ให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณท่าเรือ ระหว่างรอตั๋วโดยสารเรือข้ามสู่เกาะแสมสาร (มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารลงเรือไม่เกิน 100 คนต่อรอบ) จากนั้นให้ท่านรอเรือรอบแรกเพื่อข้ามสู่เกาะแสมสารซึ่งเป็นเกาะที่มีความโดดเด่นมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาไม่มาก จากนั้นนำท่านโดยสารรถต่อเข้าสู่หาดลูกลม ซึ่งเป็นหาดหลักและจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร ซึ่งจะมีทั้งหาดสวยงามขาวสะอาดน้ำทะเลสีฟ้าคราม ให้เวลาท่านได้เก็บภาพถ่ายที่สวยงามจากจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปหลายจุดด้วยกัน เดินเล่นเก็บบรรยากาศและอิสระให้รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดเทียนเพื่อล่องเรือกลับสู่ท่าเรือเขาหมาจอ

บ่าย : นำท่านแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยในบริเวณเขาหมาจอ ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือน้ำลึกจุกเสม็ด แวะชมและถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขาชีจรรย์ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.ชลบุรี ให้ท่านกราบสักการะและเก็บภาพกับฉากหลังที่เป็นผาแกะสลักที่มีพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านปิดท้ายรายการด้วยการเดินทางสู่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ไม่ไกลจากเมืองพัทยา เป็นอาณาจักรที่ทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ – บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ ท่านละ      1,399.-    บาท

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 15 ครั้ง
เริ่มต้น 3,590 บาท
รหัส PK-015
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,590 บาท
 • รถตู้
 • ธ.ค.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 68 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
 • รถบัส
 • ธ.ค.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 65 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
รหัส 007-0031
3 วัน 1 คืน
รถบัส
เริ่มต้น 3,999 บาท
ชื่นชอบ