ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสระบุรี วันเดย์ทัวร์

สักการะรอยพระพุทธบาทและวัดป่าสว่างบุญ-ตำนานบ้านไร่กาแฟ-ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์ค-สวนบิ๊กเต้-เช็คอินคาเฟ่สุดชิค-ไร่องุ่นภูนวพันธุ์

ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสระบุรี วันเดย์ทัวร์

รหัส 014-0132
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,199 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สักการะรอยพระพุทธบาทและวัดป่าสว่างบุญ-ตำนานบ้านไร่กาแฟ-ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์ค- สวนบิ๊กเต้-เช็คอินคาเฟ่สุดชิค-ไร่องุ่นภูนวพันธุ์

07.00 น. : นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

08.00 น. : พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดสระบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

10.15 น. : นำท่านเดินทางถึง จ.สระบุรี ในเขต อ.พระพุทธบาท นำท่านเข้าสู่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2167 ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม นำท่านสักการะรอยพระพุทธบาท ปูชนียสถานที่สำคัญที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจจพันธคีรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดโรงคั่วและพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ ตั้งอยู่ใน อ.หนองแซง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋แห่งหนึ่งของสระบุรี

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่วัดป่าสว่างบุญ ใน อ.แก่งคอย ชมวัดพระมหาเจดีย์ 500 ยอด หรือมีชื่อเต็มว่าพระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2528 โดยหลวงพ่อสมชายปุญญมโนบนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.มวกเหล็ก เข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้องใหม่ของ จ.สระบุรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนบิ๊กเต้ แหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของมวกเหล็กเพื่อจัดจำหน่ายไปตามตลาดดอกไม้ทั่วไป ให้ท่านถ่ายรูปกับสีสันของดอกไม้มากมาย จากนั้นนำท่านแวะเบรกเช็คอินอิสระดื่มกาแฟและถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ แบบยุโรปกันที่ ร้าน Café Laura Bar & Restaurant ร้านอาหารและร้านกาแฟบาร์สุดชิลในยามเย็นท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา ถ่ายรูปกับมุมสวยที่ทางร้านนำพร็อพต่างๆ มาตกแต่ง

ชมทุ่งดอกเก็กฮวยบิ๊กโจ๊ย ตั้งอยู่บนพื้นที่ของบิ๊กโจ๊ยคันทรี่รีสอร์ทในเขต อ.มวกเหล็ก ซึ่งจะปลูกไล่ระดับบนเนินบรรยากาศโอบล้อมด้วยต้นไม้น้อย  ใหญ่เขียวขจี (ทุ่งดอกเก๊กฮวยจะบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือน พ.ย.- ปลายเดือน ธ.ค.) ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวย เช่น เครื่องดื่มเก๊กฮวยหรือกาแฟเก๊กฮวยหรือไอศกรีม เป็นต้น **ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.ตลอดจนถึงกลางเดือน พ.ย.สามารถนำท่านเข้าชมไร่องุ่นภูนวพันธุ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 117 ไร่ โดยถูกแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้มาแวะชมและศึกษาเรียนรู้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ – บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

● การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)  ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
26/12/2020 26/12/2020
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
1,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสระบุรี วันเดย์ทัวร์
เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/12/2020 27/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  1,199 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสระบุรี วันเดย์ทัวร์
  เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   26/12/2020 26/12/2020
   1,199 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสระบุรี วันเดย์ทัวร์
   เดินทาง 26/12/2020 26/12/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    27/12/2020 27/12/2020
    รถตู้
    1,199 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสระบุรี วันเดย์ทัวร์
    เดินทาง 27/12/2020 27/12/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Air Asia (FD)
     • ธ.ค.63- ม.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 58 ครั้ง
     เริ่มต้น 8,900 บาท
     รหัส 006-0068
     3 วัน 2 คืน
     Air Asia (FD)
     เริ่มต้น 8,900 บาท
     • Air Asia (FD)
     • ต.ค.63 - ธ.ค.63
     • 3 วัน 2 คืน
     • 281 ครั้ง
     เริ่มต้น 6,990 บาท
     ชื่นชอบ