ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสุพรรณบุรี วันเดย์ทัวร์

ไหว้พระหลวงพ่ออู่ทองและวัดป่าเลไลยก์-ถ่ายรูปอนุสรณ์ดอนเจดีย์-อุทยานมังกรสวรรค์-ช้อปปิ้งสามชุก-ชิลๆ เดินเล่นถ่ายรูปตลาดน้ำสะพานโค้งชมวิวสุ่มปลายักษ์

ทัวร์เที่ยวสุขใจไปสุพรรณบุรี วันเดย์ทัวร์

รหัส 014-0131
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ไหว้พระหลวงพ่ออู่ทองและวัดป่าเลไลยก์-ถ่ายรูปอนุสรณ์ดอนเจดีย์-อุทยานมังกรสวรรค์- ช้อปปิ้งสามชุก-ชิลๆ เดินเล่นถ่ายรูปตลาดน้ำสะพานโค้งชมวิวสุ่มปลายักษ์

07.00 น. : นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

08.00 น. : พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

10.15 น. : นำท่านเดินทางถึง จ.สุพรรณบุรี นำท่านชมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาสุดอลังการ ชื่อว่า พระพุทธรูปปุษย คีรีสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ใน อ.อู่ทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่ออู่ทอง

บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่ อ.ดอนเจดีย์ ให้ท่านถ่ายรูปและสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังผนวชอยู่และเมื่อขึ้นครองราชย์จึงทรงมาปฏิสังขรณ์ ปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ของ จ.สุพรรณบุรี เดินทางสู่ตลาดน้ำสะพานโค้ง ชมวิวสุ่มปลายักษ์ จุดเช็คอินสุดเก๋แห่งสุพรรณบุรี ใน อ.สองพี่น้อง ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติและถ่ายรูปสวยได้หลายมุม ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าก่อนนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

 


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ – บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

กำหนดการเดินทาง            ออกเดินทางทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63
อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ ท่านละ      999.-    บาท

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ธ.ค.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 57 ครั้ง
เริ่มต้น 3,199 บาท
รหัส 006-0062
3 วัน 1 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 3,199 บาท
 • รถตู้
 • พ.ย.63-ธ.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 71 ครั้ง
เริ่มต้น 7,290 บาท
รหัส 002-0009
3 วัน 2 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 7,290 บาท
ชื่นชอบ