ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ

วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก – อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง [เทศกาลผีตาโขน] – เชียงคาน – วัดศรีคุนเมือง – แก่งคุดคู้
ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง – ถนนคนเดินเชียงคาน – ทะเลหมอกภูทอก – ตลาดเช้าเชียงคาน – Crystal Box Coffee – วัดป่าห้วยลาด – ไร่กำนัลจุล

ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ

รหัส 015-0136
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.หล่มเก่า - อ.ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก

05.30 น. : จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

06.00 น. : ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

07.00 น. : อิสระอาหารเช้า @ข้าวแกงบ้านสวน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก นำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน

17.30 น. : Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง [เทศกาลผีตาโขน] - เชียงคาน - วัดศรีคุนเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน

05.30 น. : เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.30 น. : ถึง อ.เชียงคาน นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ

16.00 น. : นำท่านเดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน Check in เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

18.00 น. : อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

วันที่ 3 ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วัดป่าห้วยลาด - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ

05.30 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร รับประทานอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน

09.00 น. : Check Out ออกจากที่พัก แวะเติมคาเฟอีนและขนมหวาน กันที่ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวานแนะนำก็คือ Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางร้าน ด้วยชาเขียวหอมๆ + น้ำผึ้งแท้100% + เนย เสริฟร้อนๆ กับไอศครีม ทานคู่ผลไม้สดเคลือบน้ำผึ้ง … ฟินได้อีก

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด

16.00 น. : แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

24.00 น. : นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ช่วงเดินทาง
25/12/2020 27/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
*** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 02/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,800 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
  เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
  *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,500 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/01/2021 03/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,800 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
   เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
   *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,500 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/01/2021 10/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
    เดินทาง 08/01/2021 10/01/2021
    *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/01/2015 17/01/2017
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
     เดินทาง 15/01/2015 17/01/2017
     *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/01/2021 24/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
      เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
      *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/01/2021 31/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       5,500 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
       เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
       *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        25/12/2020 27/12/2020
        รถตู้
        5,500 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
        เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
        *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         31/12/2020 02/01/2021
         รถตู้
         5,800 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
         เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
         *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,500 ***
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          01/01/2021 03/01/2021
          รถตู้
          5,800 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
          เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
          *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,500 ***
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           08/01/2021 10/01/2021
           รถตู้
           5,500 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
           เดินทาง 08/01/2021 10/01/2021
           *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            15/01/2015 17/01/2017
            รถตู้
            5,500 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
            เดินทาง 15/01/2015 17/01/2017
            *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             22/01/2021 24/01/2021
             รถตู้
             5,500 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
             เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
             *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              29/01/2021 31/01/2021
              รถตู้
              5,500 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ
              เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
              *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,200 ***
              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • เดินทางมาเอง
               • ธ.ค.63 - ก.พ.64
               • 3 วัน 2 คืน
               • 46 ครั้ง
               เริ่มต้น 3,900 บาท
               รหัส 010-0081
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 3,900 บาท
               • Thai Lion Air
               • ธ.ค.63
               • 3 วัน 2 คืน
               • 65 ครั้ง
               เริ่มต้น 7,999 บาท
               รหัส 007-0022
               3 วัน 2 คืน
               Thai Lion Air
               เริ่มต้น 7,999 บาท
               • Thai Lion Air
               • ธ.ค.63
               • 4 วัน 3 คืน
               • 46 ครั้ง
               เริ่มต้น 14,999 บาท
               รหัส 001-0077
               4 วัน 3 คืน
               Thai Lion Air
               เริ่มต้น 14,999 บาท
               ชื่นชอบ