Holidays Playful


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา

วัดเทียนมู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

013
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
เม.ย.63-ต.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
107 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

13.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว N สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

15.50 นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VZ962

17.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

นำท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

นำท่านชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ

เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู

นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน

นำท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้

นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์

หลังจากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน ซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลายหลัง

นำท่าน นั่งรถสามล้อซิโคล่ ซึ่งรถซิโคล่นี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักของการมาเยื่อนประเทศเวียดนาม ให้ท่านได้ชมบริเวณโดยรองของพระราชวังอย่างเพลิดเพลิน

หลังอาหารค่ำนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และ นักร้องชาวเวียดนามที่จะ มาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วัดเทียนมู่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก

นำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นร้านขายของฝากเช่น หินอ่อน หยก เสื้อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก โดยสินค้าที่มีชื่อเสียงอย่างมากก็คือสินค้าจากการแกะสลักหินอ่อน

นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม

18.10 เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VZ963

19.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

ช่วงเดินทาง
03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ก.ค.63 07 ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ค.63 07 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ก.ค.63 08 ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ค.63 08 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ก.ค.63 13 ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ค.63 13 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ก.ค.63 20 ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 20 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ค.63 28 ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 28 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ค.63 29ก.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ค.63 29ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ก.ค. 63 02 ส.ค. 63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ก.ค. 63 02 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20ส.ค. 63 23 ส.ค. 63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20ส.ค. 63 23 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01ต.ค.63 04ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01ต.ค.63 04ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ต.ค.63 16 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ต.ค.63 16 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ต.ค.63 20 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 20 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ก.ค.63 07 ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ค.63 07 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ก.ค.63 08 ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ค.63 08 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ก.ค.63 13 ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ค.63 13 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ค.63 20 ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 20 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค.63 28 ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 28 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ค.63 29ก.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ค.63 29ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ก.ค. 63 02 ส.ค. 63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ก.ค. 63 02 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20ส.ค. 63 23 ส.ค. 63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20ส.ค. 63 23 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01ต.ค.63 04ต.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01ต.ค.63 04ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
15,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ต.ค.63 16 ต.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
13,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ต.ค.63 16 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ต.ค.63 20 ต.ค.63
VETJECT AIR (VZ)
14,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 20 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 028
 • รถบัส
 • มิ.ย.63-ม.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 107 ครั้ง
เริ่มต้น 8,500 บาท
 • 089
 • รถบัส
 • ต.ค.63 - ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 27 ครั้ง
เริ่มต้น 4,999 บาท