ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง

ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ – พระธาตุดอยกองมู – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – สะพานซูตองเป้ – ภูโคลน – จุดชมวิวจ่าโบ่
จุดชมวิวปางมะผ้า – วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย – ตลาดเมืองปายยามเช้า – Coffee In Love – สะพานประวัติศาสตร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง

รหัส 015-0134
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

19.30 น. : จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

20.00 น. ;:ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน

05.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติเขาหินจูบกัน เดินทางไป สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง

12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ เดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย

18.30 น. : อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมช้อปปิ้ง เดินเล่นที่ ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน และเที่ยวชมความงามของ วัดจองกลาง และ หนองจองคำ ในยามค่ำคืน

วันที่ 3 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า – วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย

05.00 น. : เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนามว่า ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย … ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

07.30 น. : เดินทางไป บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า แบบยูนาน
หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

09.30 น. : เดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย จากนั้นนำท่านไป ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

11.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่ อิสระอาหารเที่ยง @ชุมชนจ่าโบ นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางพาท่านแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า

15.30 น. : เดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า

เย็น : อิสระอาหารเย็น พร้อมให้ท่านได้ท่องราตรีกันที่ ถนนคนเดินปาย  ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

วันที่ 4 ตลาดเมืองปายยามเช้า - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพฯ

06.00 น. : ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย Check out เตรียมตัวออกเดินทาง อิสระอาหารเช้า @ตลาดเมืองปายยามเช้า ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกัน อย่างสนุกสนาน

08.30 น. : เดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง เดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์

11.00 น. : เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะ อิสระอาหารกลางวัน ระหว่างทาง และแวะซื้อของฝากคนทางบ้านที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

เย็น : อิสระอาหารเย็น ระหว่างทาง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
*** เด็กอายุ 4-11 ปี (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ 5,900 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  30/12/2020 02/01/2021
  รถตู้
  6,200 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง
  เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
  *** เด็กอายุ 4-11 ปี (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ 5,900 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • ธ.ค.63
   • 3 วัน 2 คืน
   • 40 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,999 บาท
   • Thai Lion Air
   • ธ.ค.63
   • 4 วัน 3 คืน
   • 50 ครั้ง
   เริ่มต้น 9,777 บาท
   รหัส 001-0093
   4 วัน 3 คืน
   Thai Lion Air
   เริ่มต้น 9,777 บาท
   ชื่นชอบ