ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

แดนเมฆบ้านรักไทย เยือนปายเสน่ห์แห่งขุนเขา วิถีเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว เหนือหน้าหนาวดีต่อใจ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

รหัส 007-0029
วันที่เดินทาง
ม.ค.64 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
65 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย

09.00 : พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.00 : นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ116

12.20 : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปาย เป็นอำเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความงามของธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย นำท่านเดินทางสู่ ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดกลางคืนที่มีของขายหลากหลายอย่าง

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 2 ม่อนหยุ่นไหล – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี้ย – บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว) – วัดพระธาตุดอยกองมู – วัดจอคำ จองกลาง

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่ห์ของอำเภอปาย นำท่านแวะ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย-ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวแห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นำท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านเดินทางต่อสู่จุดชมวิว จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี้ย ให้ได้สัมผัสกับวิวทิวน์อย่างจุใจ อิสระถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว) การใส่ห่วงของชาวกะเหรี่ยงนั่นเชื่อว่ามาจากความกลัวเรื่องภูตผี และวิญาณ กลัวว่าจะภูตผีจะไม่พอใจ ให้เสือมากัดขย้ำคอ จึงใส่ห่วงไว้เพื่อป้องกันเสือ บ้างก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า นำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านเดินทางสู่ วัดจอคำ จองกลาง วัดจองคำและวัดจองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนติก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เที่ยง นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้มีการขนานามว่า “ดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,700 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศที่นี้จะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวิถีชีวิตที่รับอิทธิพลมาจากชาวยูนนาน นำท่านซื้อของฝากที่ ตลาดวโรรส ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ ที่คนเชียงใหม่แทบทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเชียงใหม่

22.15 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ119

23.35 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 500 บาท

 

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

ช่วงเดินทาง
16/12/2020 18/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
เดินทาง 16/12/2020 18/12/2020
*** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  18/12/2020 20/12/2020
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
  เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
  *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23/12/2020 25/12/2020
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
   เดินทาง 23/12/2020 25/12/2020
   *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/12/2020 27/12/2020
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    10,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
    เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
    *** พักเดี่ยว (ท่านละ2,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/01/2021 10/01/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
     เดินทาง 08/01/2021 10/01/2021
     *** พักเดี่ยว (ท่านละ2,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/01/2021 17/01/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
      เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
      *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22/01/2021 24/01/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
       เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
       *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        29/01/2021 31/12/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
        เดินทาง 29/01/2021 31/12/2021
        *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         05/02/2021 07/02/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
         เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
         *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          12/02/2021 14/02/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
          เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
          *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           19/02/2021 21/02/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
           เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
           *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            26/02/2021 28/02/2021
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            10,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
            เดินทาง 26/02/2021 28/02/2021
            *** พักเดี่ยว (ท่านละ2,000) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             05/03/2021 07/03/2021
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             8,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
             เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
             *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              12/03/2021 14/03/2021
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              8,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
              เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
              *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               19/03/2021 21/03/2021
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               8,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
               เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
               *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                26/03/2021 28/03/2021
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
                *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 16/12/2020 18/12/2020
                 VietJet Air
                 8,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                 เดินทาง 16/12/2020 18/12/2020
                 *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  18/12/2020 20/12/2020
                  VietJet Air
                  8,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                  เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
                  *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   23/12/2020 25/12/2020
                   VietJet Air
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                   เดินทาง 23/12/2020 25/12/2020
                   *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    25/12/2020 27/12/2020
                    VietJet Air
                    10,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                    เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
                    *** พักเดี่ยว (ท่านละ2,000) ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     08/01/2021 10/01/2021
                     VietJet Air
                     9,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                     เดินทาง 08/01/2021 10/01/2021
                     *** พักเดี่ยว (ท่านละ2,000) ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      15/01/2021 17/01/2021
                      VietJet Air
                      8,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                      เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
                      *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       22/01/2021 24/01/2021
                       VietJet Air
                       8,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                       เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
                       *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        29/01/2021 31/12/2021
                        VietJet Air
                        8,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                        เดินทาง 29/01/2021 31/12/2021
                        *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         05/02/2021 07/02/2021
                         VietJet Air
                         8,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                         เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
                         *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          12/02/2021 14/02/2021
                          VietJet Air
                          9,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                          เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
                          *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           19/02/2021 21/02/2021
                           VietJet Air
                           8,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                           เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
                           *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            26/02/2021 28/02/2021
                            VietJet Air
                            10,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                            เดินทาง 26/02/2021 28/02/2021
                            *** พักเดี่ยว (ท่านละ2,000) ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             05/03/2021 07/03/2021
                             VietJet Air
                             8,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                             เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
                             *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              12/03/2021 14/03/2021
                              VietJet Air
                              8,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                              เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
                              *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               19/03/2021 21/03/2021
                               VietJet Air
                               8,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                               เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
                               *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                26/03/2021 28/03/2021
                                บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
                                เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
                                *** พักเดี่ยว (ท่านละ1,500) ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 Share on social networks
                                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                 • รถตู้
                                 • ธ.ค.63
                                 • 4 วัน 2 คืน
                                 • 39 ครั้ง
                                 เริ่มต้น 5,900 บาท
                                 • รถบัส
                                 • ธ.ค.63
                                 • 3 วัน 1 คืน
                                 • 63 ครั้ง
                                 เริ่มต้น 2,999 บาท
                                 รหัส 007-0018
                                 3 วัน 1 คืน
                                 รถบัส
                                 เริ่มต้น 2,999 บาท
                                 ชื่นชอบ