ทัวร์แม่ฮ่องสอน แอ่วเมืองสามหมอก ดูดอกบัวตอง

สวนสนบ่อแก้ว / ทุ่งดอกบัวตอง / วัดพระธาตุดอยกองมู / สะพานซูตองเป้
ปางอุ๋ง / บ้านรักไทย / บ้านจ่าโบ่ / ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา / บ้านสันติชล / Coffee in Love / ปายแคนย่อน

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แอ่วเมืองสามหมอก ดูดอกบัวตอง

รหัส 006-0059
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
60 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

19.00 : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

วันที่ 2 เชียงใหม่ – สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ - วัดจองคำ จองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

เช้า : นำท่านเดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์ เป็นราชธานีแห่งอาณจักรล้านนา กว่า 700 ปี รับประทานอาหารเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนำท่านแวะชมเกาะนามิเมืองไทย สวนสนบ่อแก้ว สถานที่โรแมนติกเหมือนไปเกาหลีแค่เอื้อม สวนสนบ่อแก้วเป็นพื้นที่ทอดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่างๆ ที่กรมอทุยานแห่งชาตินำมาจากต่างประเทศ ต้นสนที่นำมาปลูกมีอายุกว่า 30 ปี

12.30 ; รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ชมความงดงาม ของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขา จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ให้ท่านสักการะ กราบองค์หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต จากนั้นนำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชมถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ในยามค่ำคืน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

วันที่ 3 สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - ลีไวน์รักไทย บ้านรักไทย- บ้านจ่าโบ่ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา - หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) - ถนนคนเดินปาย -ปาย

08.00 : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านชม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ให้มีความยาวถึง 500 เมตร ให้ผ่านที่นาของชาวบ้าน เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สัก ให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งสามารถเดินข้ามไปมาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น  เดินทางต่อไปยัง ปางอุ๋ง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ลีไวน์รักไทย บ้านรักไทย

12.30 : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน ท่ามกลางหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านแวะชมวิว จิปกาแฟที่ร้าน ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป เช็คอินตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) หมู่บ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน

เย็น ; รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย มีของให้เลือกซื้อมากมายตั้งแต่ของกินพื้นเมืองไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับพื้นเมือง  และของที่ระลึกเกี่ยวกับปายทุกชนิด

วันที่ 4 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – Coffee in Love - ปายแคนย่อน – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - กรุงเทพ

07.00 : รับประทานอาหารเช้า  ณ ที่พัก นำท่านชม จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป เช็คอินที่ร้าน Coffee In Love ร้านกาแฟยอดนิยมที่มาปาปายต้องมาแวะ นำท่านเดินทางต่อไปชม ปายแคนยอน เดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้แวะเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองของภาคเหนือติดไม้ติดมือก่อนกลับกรุงเทพฯ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกับสู่กรุงเทพมหานคร

ค่ำ : เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิ์ภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามโปรแกรมหรือเทียบเท่า
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทย ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) และค่ามินิบาร์ในห้องพักตามโปรแกรม
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 6. ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือค่าประกันภัยธรรมชาติ
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
10/12/2020 13/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน แอ่วเมืองสามหมอก ดูดอกบัวตอง
เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
*** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  10/12/2020 13/12/2020
  รถตู้
  6,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน แอ่วเมืองสามหมอก ดูดอกบัวตอง
  เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
  *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • ธ.ค.63
   • 3 วัน 2 คืน
   • 64 ครั้ง
   เริ่มต้น 6,999 บาท
   • รถตู้
   • ม.ค.64 - มี.ค.64
   • 4 วัน 2 คืน
   • 53 ครั้ง
   เริ่มต้น 5,888 บาท
   ชื่นชอบ