Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน

ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ –

พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – สะพานซูตองเป้ – ภูโคลน – จุดชมวิวจ่าโบ่ – จุดชมวิวปางมะผ้า –

วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย

ตลาดเมืองปายยามเช้า – Coffee In Love – สะพานประวัติศาสตร์ – กาดทุ่งเกวียน

ทัวร์ในประเทศทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน

027
ทัวร์ในประเทศทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
112 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,500 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ – พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

เดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติเขาหินจูบกัน
เดินทางไป สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง
เดินทางไป ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อยู่ในเขต อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ

เดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เดินทางไป ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน เที่ยวชมความงามของ วัดจองกลาง และ หนองจองคำ ใน ยามค่ำคืน

ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า – วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย

04.30 น. เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนามว่า ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย … ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

07.30 น. เดินทางไป บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (4) แบบยูนาน
หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี

09.30 น. เดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย
จากนั้นนำท่านไป ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่

15.30 น. เดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ชม
ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า

เย็น รับประทานอาหารเย็น

ตลาดเมืองปายยามเช้า - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพฯ

06.00 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย Check out เตรียมตัวออกเดินทาง
อิสระอาหารเช้า @ตลาดเมืองปายยามเช้า ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกัน อย่างสนุกสนาน

08.30 น. เดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง
เดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์

11.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร มุ่งหน้าสู่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง เพื่อแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถบัส
7,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถบัส
7,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถบัส
7,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
รถบัส
7,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
รถบัส
7,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 068
 • รถโค้ช
 • ส.ค.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 73 ครั้ง
เริ่มต้น 2,499 บาท