Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศเชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย 4 วัน 2 คืน

ภูชี้ฟ้า – น้ำตกภูซาง – กว๊านพะเยา – วัดศรีโคมคำ – อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
ดอยแม่สลอง – ไร่ชา 101 – วัดร่องขุ่น – ดอยผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า -ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง
ไร่ชาฉุยฟง  -ดอยแม่สลอง – สุสานนายพลต้วน – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

ทัวร์ในประเทศเชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศเชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
029
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ม.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 0 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
257 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,500 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - เชียงราย

19.00น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย

19.30น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยแม่สลอง - สุสานนายพลต้วน – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ดอยตุง บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร นำท่านเข้าชม พระตำหนักดอยตุง อดีตที่ประทับของสมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาว ที่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนทุกฤดูกาลและ พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า
ออกเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน

17.30 น. Check in เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารเย็น

ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - วัดร่องขุ่น - ดอยผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า

07.00 น. บริการอาหารเช้า หลังอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชม ไร่ชา 101 ที่ดอยแม่สลองพร้อมทั้งชิมชา เลือกซื้อชา และของฝากจากชาวเขากลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตั้ง ชมความสวยงาม อันน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง ซึ่งมองเห็นประเทศลาว และแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจนจากนั้นเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า

18.00 น. บริการอาหารเย็น

ภูชี้ฟ้า - น้ำตกภูซาง - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมคำ - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - กรุงเทพฯ

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านสู่ยอดภูชี้ฟ้า เพื่อไป ชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางท่านจะพบแปลงปลูก ป่านางพญาเสือโคร่ง ให้ท่านได้สูดอากาสบริสุทธิ์ ท่ามกลางทะเล หมอกที่ปกคลุมเทือกเขาอยู่เบื้องหน้า ชมภาพพระอาทิตย์ กำลังขึ้นทอแสงแห่งวันใหม่ เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย

07.30 น. บริการอาหารเช้า

09.00 น. เก็บสัมภาระ Check out นำท่านชม น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำตลอดปี สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกที่เป็นน้ำอุ่น 33 องศาเซลเซียสจากนั้นอำลาเมืองเชียงราย เดินทางต่อสู่ จ.พะเยา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน นำท่านสักการะพระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ และ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

18.00 น. บริการอาหารเย็น นำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ


เงื่อนไข

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
• ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
09 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  8,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  16 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   8,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   23 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30 ก.ค. 63 02 ส.ค. 63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    8,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    30 ก.ค. 63 02 ส.ค. 63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     8,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     06 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      8,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       09 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63
       รถบัส
       8,500 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       09 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        16 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63
        รถบัส
        8,500 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        16 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         23 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
         รถบัส
         8,500 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         23 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          30 ก.ค. 63 02 ส.ค. 63
          รถบัส
          8,500 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          30 ก.ค. 63 02 ส.ค. 63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           06 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
           รถบัส
           8,500 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           06 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
            รถบัส
            8,500 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
             ชื่นชอบ