Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ กระบี่ สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

คลองท่อม – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ – ลานปูดำ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – เกาะกลาง – อ่าวนาง
หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง)
ร้านของฝาก – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ กระบี่ สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
103
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – คลองท่อม – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ – ลานปูดำ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – เกาะกลาง – อ่าวนาง

05.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.10 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ340

08.35 : เดินทางถึง สนามบินกระบี่ นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถตู้ VIP  เมืองชายทะเลในฝัน งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

เช้า : บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (BOX SET แซนวิชและน้ำผลไม้)  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมธาร เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ้ำเสือ)ในเวลาต่อมา นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อนุสาวรีย์ปูดำ” นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเจ้าฟ้า ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ เพื่อไปรับประทานอาหารค่ำที่ เกาะกลาง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านเกาะกลางซีฟู้ด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวนาง  เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เช่น ทะเลแหวก เกาะพีพี

หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมติดต่อกันระหว่าง เกาะทับ และเกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลามากมายหลายชนิดที่เกาะไก่และเกาะปอดะ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะไก่

บ่าย : เดินทางชมหาดพระนาง และสักการบูชาโต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านพร้อมชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำพระนาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลย์ และหาดพระนาง หลังจากนั้นเดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี กลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT

ร้านของฝาก – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ร้านของฝากจี้ออ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ ทั้ง ขนมเต้าส้อ, น้ำพริกรสเด็ด, ไตปลาแห้ง, ของแห้งต่างๆ มากมาย หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เดิมวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง”

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวกระบี่น้อย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.15 : นำท่านสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ343 

15.40 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน / 4,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
19 ต.ค.63 31 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ต.ค.63 31 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31 ต.ค.63 02 พ.ย.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  31 ต.ค.63 02 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
          สายการบิน
          VETJECT AIR (VZ)
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
           สายการบิน
           VETJECT AIR (VZ)
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
            สายการบิน
            VETJECT AIR (VZ)
            จำนวน
            ราคา
            8,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             12 ธค.63 14 ธค.63
             สายการบิน
             VETJECT AIR (VZ)
             จำนวน
             ราคา
             9,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             12 ธค.63 14 ธค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              17 ธ.ค.63 19 ธค.63
              สายการบิน
              VETJECT AIR (VZ)
              จำนวน
              ราคา
              8,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              17 ธ.ค.63 19 ธค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               19 ธค.63 21 ธ.ค.63
               สายการบิน
               VETJECT AIR (VZ)
               จำนวน
               ราคา
               9,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               19 ธค.63 21 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                24 ธ.ค.63 26 ธ.ค.63
                สายการบิน
                VETJECT AIR (VZ)
                จำนวน
                ราคา
                9,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                24 ธ.ค.63 26 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 26 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                 สายการบิน
                 VETJECT AIR (VZ)
                 จำนวน
                 ราคา
                 9,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 26 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  19 ต.ค.63 31 ต.ค.63
                  VETJECT AIR (VZ)
                  8,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  19 ต.ค.63 31 ต.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   31 ต.ค.63 02 พ.ย.63
                   VETJECT AIR (VZ)
                   9,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   31 ต.ค.63 02 พ.ย.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
                    VETJECT AIR (VZ)
                    8,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
                     VETJECT AIR (VZ)
                     9,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
                      VETJECT AIR (VZ)
                      8,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
                       VETJECT AIR (VZ)
                       9,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
                        VETJECT AIR (VZ)
                        9,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
                         VETJECT AIR (VZ)
                         8,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                          VETJECT AIR (VZ)
                          9,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
                           VETJECT AIR (VZ)
                           8,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                            VETJECT AIR (VZ)
                            9,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                             VETJECT AIR (VZ)
                             8,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              12 ธค.63 14 ธค.63
                              VETJECT AIR (VZ)
                              9,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              12 ธค.63 14 ธค.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               17 ธ.ค.63 19 ธค.63
                               VETJECT AIR (VZ)
                               8,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               17 ธ.ค.63 19 ธค.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                19 ธค.63 21 ธ.ค.63
                                VETJECT AIR (VZ)
                                9,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                19 ธค.63 21 ธ.ค.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 24 ธ.ค.63 26 ธ.ค.63
                                 VETJECT AIR (VZ)
                                 9,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 24 ธ.ค.63 26 ธ.ค.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  26 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                                  VETJECT AIR (VZ)
                                  9,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  26 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                   โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                   ชื่นชอบ