Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ 4 เกาะ 4 วัน 2 คืน

นมัสการพระธาตุ ณ วัดถ้ำเสือ ตะลุยที่เที่ยวสุด Unseen แห่งอันดามัน ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ 4 เกาะ 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ 4 เกาะ 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
090
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ย.63 - ต.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
113 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ

18.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

19.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถตู้ VIP (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 11 ชั่วโมง) เมืองชายทะเลในฝัน งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

กระบี่ – คลองท่อม – สระมรกต – น้ำตกร้อน – เมืองกระบี่ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – ตลาดคลองวาน ๒๕๖๕ – ลานปูดำ – อ่าวนาง

07.00 : เดินทางถึง จังหวัดกระบี่ ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านราชรสติ่มซำ เมนูพิเศษ ติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเจ้าฟ้า ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านกระชังวิวซีฟู้ด

บ่าย : บริเวณร้านกระชังวิวซีฟู้ดยังมีร้าน ตลาดร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน O-top คลองวาน พ.ศ 2565 อีกจุดนึงที่พาชวนเช็คอิน กับวิถีชาวบ้านที่เรียบง่าย ริมโค้งน้ำ บรรยากาศริมเล นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อนุสาวรีย์ปูดำ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวนาง เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารวังทรายซีฟู้ด

หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมติดต่อกันระหว่าง เกาะทับ และเกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลามากมายหลายชนิดที่เกาะไก่และเกาะปอดะ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะไก่

บ่าย : เดินทางชมหาดพระนาง และสักการบูชาโต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านพร้อมชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำพระนาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลย์ และหาดพระนาง

ค่ำ : อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ร้านของฝากจี้ออ – วัดถ้ำเสือ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ร้านของฝากจี้ออ เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโกตุง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลักรุงเทพฯ

23.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
        รถตู้
        8,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
         รถตู้
         8,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
          รถตู้
          8,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
           รถตู้
           8,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
            รถตู้
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
             รถตู้
             8,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
              รถตู้
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
               • Package07
               • ไม่ทราบสายการบิน
               • ต.ค.63 - ต.ค.64
               • 1 วัน 0 คืน
               • 122 ครั้ง
               เริ่มต้น 1,190 บาท
               ชื่นชอบ