Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี สุดขีด 2 วัน 1 คืน

วัดสระลงเรือ – วัดทิพย์สุคนธาราม  – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
วัดถ้ำพุหว้า – วัดถ้ำเขาปูน – วัดไชยชุมพลชนะสงคราม – ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ – วัดถ้ำเขาน้อย

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี สุดขีด 2 วัน 1 คืน

069
ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี สุดขีด 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
83 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
1,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

06.00 ซ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบ SeT Box1

06.30 : นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมนำท่านเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์

09.30 : เดินทางถึง วัดสระลงเรือ ตั้งอยู่ใน ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา วัดนี้มีจุดเด่นและเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อมีการสร้างเรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ใหญ่ ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ วัดทิพย์สุคนธาราม ตั้งอยู่ใน อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ออกเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมทางรถไฟที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน2 ณ ริเวอร์แควโฟท์ติ้ง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย นำท่านกราบขอพรองค์พระแม่กวนอิม 1000 มือ กราบขอพรเพื่อความสุขและสุขภาพแข็งแรง นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำพุหว้า วัดถ้ำเขาปูน ท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเขาปูน วัดที่เคยเป็นที่คุมขังเฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม นำท่านชม เรือเทวดาอันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านกราบ หลวงพ่อเปลี่ยน เกจิชื่อดังแห่งวัดใต้ นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปากแพรก อิสระอาหารค่ำและเลือกซื้อสินค้าของฝากมากมายหลากหลายนานาชนิด

20.00 : เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ

07.00 : รับประทานอาหารเช้า3 ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท นำท่านไปชม ต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรี นำท่าน เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นำท่านชม วัดถ้ำเขาน้อย วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดที่อยู่ติดกันกับวัดถ้ำเสือ แต่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 130 ปี และเป็นหนึ่งในสองวัดญวนในจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นนำท่านไปร้านคาเฟ่สุดชิค ชื่อร้าน มีนา คาเฟ่ บรรยากาศสุดชิล ริมทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือ ทำให้สามารถมองเห็นวิวของวัดถ้ำเสือได้จากด้านหน้าร้าน แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน4 ณ แพริมเขื่อน

บ่าย : นำท่าน แวะช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

18.00 : เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
  • รถโค้ชปรับอากาศ (ที่นั่งเว้นตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด 19)
  • ที่พัก พุรางฮิลล์ หรือ เทียบเท่า จำนวน 1 คืน  ห้องละ 2-3 ท่าน
  • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
  • มัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่บริการ
  • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ//
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% //
  • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
  • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
1,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถโค้ช
1,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ