Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ขอพรให้ปัง หลังโควิค 2 วัน 1 คืน

 • วัดสระลงเรือ
 • วัดทิพย์สุคนธาราม
 • พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ
 • วัดทัพศิลา
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • วัดถาวรวราราม
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • ช็อปปิ้งถนนคนเดินปากแพรก
 • วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
 • วัดถ้ำเสือ
 • วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
 • วัดถ้ำเขาปูน
 • วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ทัวร์ในประเทศ ขอพรให้ปัง หลังโควิค 2 วัน 1 คืน

017
ทัวร์ในประเทศ ขอพรให้ปัง หลังโควิค 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
109 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
1,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-วัดสระลงเรือ-วัดทิพย์สุคนธาราม-พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ-วัดทัพศิลา -พระธาตุอินทร์แขวน-วัดถาวรวราราม-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-ช็อปปิ้งถนนคนเดินปากแพรก

07.00 :พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก

07.30 :นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมนำท่านเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดีอิสระพักผ่อนบนรถ

10.30 :เดินทางถึง วัดสระลงเรือ วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา อายุมากกว่า100ปี นำท่านชมเรือสุพรรณหงส์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านกราบขอพร พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ พระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดสูงที่สุดในประเทศไทย

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วัดทัพศิลา ที่วัดนี้มีการขุดพบ “หินเทพช้าง” หินนี้ถูกขุดพบหลังจากเจ้าอาวาสวัดนิมิตเห็นว่ามีวิญญาณช้างสิงสถิตย์อยู่ในหิน นอกจากนั้นทางวัดก็ได้สร้าง พระธาตุอินทร์แขวน องค์จำลองอยู่บนเขาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะ อิสระเก็บภาะความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านกลับเข้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อไปที่ วัดถาวรวราราม นำท่านเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมทางรถไฟที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจพร้อมเลือกซื้อพลอยนานาชนิด ณ ตลาดค้าพลอย จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินปากแพรก อิสระอาหารค่ำและเลือกซื้อสินค้าของฝากมากมายหลากหลายนานาชนิด นอกจากนั้นยังมีอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างจุใจ

20.00 : เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

กาญจนบุรี-วัดถ้ำพุหว้า-วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ-วัดถ้ำเสือ-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-วัดถ้ำเขาปูน -วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-ช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ-กรุงเทพ

07.00 :รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 : อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำพุหว้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย นำท่านกราบขอพรองค์พระแม่กวนอิม1000มือ กราบขอพรเพื่อความสุขและสุขภาพแข็งแรง จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ สักการะพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเขาปูน วัดที่เคยเป็นที่คุมขังเฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดเด่นของที่นี่คือ ถ้ำเขาหินปูนนำท่านกราบพระพุทธไสยาสน์ จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพแม่น้ำแควน้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม นำท่านชม เรือเทวดาอันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านกราบ หลวงพ่อเปลี่ยน เกจิชื่อดังแห่งวัดใต้

12.00 :รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :นำท่านแวะช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

18.00 :เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข

รถโค้ชปรับอากาศ ( นั่งที่เว้นที่ตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด 19)

 • ที่พัก ภูรางฮิลล์ หรือ เทียบเท่า จำนวน 1 คืน  ห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่บริการ
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ//
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% //
 • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
 • ทิปมัคเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 • สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก Face Shield ให้สำหรับลูกค้า ในกรณีถ้าอยู่บนรถแล้วใส่หน้ากากแล้วหายใจไม่สะดวก   แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)  แจกผ้ากรองอากาศสำหรับหน้ากาก(3แผ่น วันละแผ่น)
 • ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
 • บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 • ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 • กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค
 • (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 • น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด 
 • ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
1999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถโค้ช
1999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 043
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ส.ค.63 - ก.ย.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 108 ครั้ง
เริ่มต้น 38,900 บาท
 • 089
 • รถบัส
 • ต.ค.63 - ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 28 ครั้ง
เริ่มต้น 4,999 บาท