Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี แหลมสิงห์ (พักโฮมสเตย์ 1 คืน) 2 วัน 1 คืน

ล่องเรือกระด้ง เจ้าแรกในไทย!! กินปู ดูเหยี่ยว ล่องแพเปียก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดไม่อั้น! พบกับไฮไลท์ห้ามพลาด! โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู แวะเกาะเปริดจุดชมวิวทะเลแบบพาโนราม่า เช็คอินไม่ตกเทรนด์ที่ SKY VIEW CAFÉ ถ่ายรูปสุดชิดกับบันไดสวรรค์ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวันวาน ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี แหลมสิงห์ (พักโฮมสเตย์ 1 คืน) 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี แหลมสิงห์ (พักโฮมสเตย์ 1 คืน) 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
091
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
128 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - จันทบุรี - โฮมสเตย์ - เกาะเปริด - SKY VIEW CAFÉ - กิจกรรมล่องแพเปียก ล่องเรือกระด้ง และชมฝูงเหยี่ยวแดง

06.00 : พร้อมกัน ณ จุดนับพบ ตรงข้ามไบเทคบางนา

06.30 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี เช็คอินเข้าสู่ที่พัก บ้านชายเลน โฮมเสตย์ เพื่อเก็บสัมภาระ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ (เติมได้ไม่อั้น) นำท่านออกเดินทางไปยัง เกาะเปริด ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “บาหลีเมืองไทย” เนื่องจากติดทะเลวิวสวยไม่แพ้ที่บาหลีเลยทีเดียว อิสระให้ท่านถ่ายรูปสุดชิค SKY VIEW CAFÉ นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักเพื่อเล่นกิจกรรม ล่องแพเปียกชมธรรมชาติ และฝูงเหยี่ยวแดง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ (มื้อพิเศษแบบจัดเต็ม !!! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด ปูตัวใหญ่ๆ กุ้งตัวโตๆ เติมไม่อั้น พร้อมเครื่องเสียงคาราโอเกะ)

โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู – ลานหินสีชมพู – เจดีย์บ้านหัวแหลม – ชุมชนริมน้ำจันทบูร ย่านท่าหลวง – อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโฮมสเตย์ (เมนูพิเศษ! ผัดไทเส้นจันท์) เดินทางไปยัง วัดปากน้ำแขมหนู ตั้งอยู่ที่บริเวณสะพานปากน้ำแขมหนู นำท่านชมความสวยงามของ “โบสถ์สีน้ำเงิน” ที่เที่ยวยอดฮิตแห่งใหม่ของจันทบุรี จากนั้นนำท่านเดินไปยังจุดถ่ายภาพเช็คอินแห่งใหม่ ลานหินสีชมพู

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินรับลมทะเลเย็นๆ กลางสะพานไม้ ณ จุดชมวิวบ้านหัวแหลม ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางทะเล ความโดดเด่นของจุดชมวิวบ้านหัวแหลม นำท่านเดินทางต่อไปยังหนึ่งในสถานที่ที่มาเมืองจันท์แล้วต้องมาเยือน ชุมชนขนมแปลก หนองบัว สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวันวาน นำท่านเดินเที่ยวย่านเก่าแก่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร แวะสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

20.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 4 ท่าน หรือ 8 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11 ต.ค.63 12 ต.ค.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     11 ต.ค.63 12 ต.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12 ต.ค.63 13 ต.ค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      12 ต.ค.63 13 ต.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
        สายการบิน
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
         สายการบิน
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         3,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
          สายการบิน
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          3,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
           สายการบิน
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           3,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
            สายการบิน
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            3,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
             สายการบิน
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             3,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
              สายการบิน
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              3,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
               สายการบิน
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               3,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                06 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                สายการบิน
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                3,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                06 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 10 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                 สายการบิน
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 3,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 10 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                  สายการบิน
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  3,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                   สายการบิน
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   3,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    26 ธค.63 27 ธ.ค.63
                    สายการบิน
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    3,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    26 ธค.63 27 ธ.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     30 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
                     สายการบิน
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     4,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     30 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
                      สายการบิน
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
                       รถตู้
                       3,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
                        รถตู้
                        3,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                         รถตู้
                         3,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
                          รถตู้
                          3,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           11 ต.ค.63 12 ต.ค.63
                           รถตู้
                           3,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           11 ต.ค.63 12 ต.ค.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            12 ต.ค.63 13 ต.ค.63
                            รถตู้
                            3,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            12 ต.ค.63 13 ต.ค.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                             รถตู้
                             3,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
                              รถตู้
                              3,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                               รถตู้
                               3,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                                รถตู้
                                3,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                                 รถตู้
                                 3,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                                  รถตู้
                                  3,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                                   รถตู้
                                   3,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                                    รถตู้
                                    3,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                                     รถตู้
                                     3,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      06 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                                      รถตู้
                                      3,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      06 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       10 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                                       รถตู้
                                       3,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       10 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                                        รถตู้
                                        3,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                         รถตู้
                                         3,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          26 ธค.63 27 ธ.ค.63
                                          รถตู้
                                          3,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          26 ธค.63 27 ธ.ค.63
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           30 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
                                           รถตู้
                                           4,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           30 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
                                            รถตู้
                                            บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                             โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                             ชื่นชอบ