Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ตรัง ภูเก็ต 5 วัน 2 คืน

ดำน้ำท้องทะเลตรัง ลอยตัวเข้าถ้ำมรกต หนึ่งในที่เที่ยว UNSEEN THAILAND ลอดท้องมังกร ณ ถ้ำลเขากอบ นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบซิตี้ทัวร์เมืองตรัง มื้อพิเศษ! เมนูต้องห้ามพลาด หมูย่างเมืองตรัง ถ่ายรูปสุดชิคย่านตึกชิดนโปตุกีส สักการะหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชมวิวสุดอันซีนเสม็ดนางชีบูทีค

ทัวร์ในประเทศ ตรัง ภูเก็ต 5 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ ตรัง ภูเก็ต 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
077
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
5 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
112 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ

19.30 : พร้อมกัน ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง

ตรัง - ท่าเรือปากเมง - ดำน้ำทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ตลาดชินตา

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดตรัง ให้เวลาท่านแวะทำธุระส่วนตัว

เช้า ; บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น พิเศษ! เมนู หมูย่างเมืองตรัง ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง เพื่อออกเดินทางชมบรรยากาศของท้องทะเลตรังที่รายล้อมด้วยเกาะต่างๆ มากมาย นำท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะมุก นับว่าเป็นหนึ่งในที่เที่ยวแบบ Unseen Thailand ของตรังที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ จากนั้นพร้อมลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ปากทางเข้าถ้ำจะเป็นโพรงเล็กๆ เตรียมตัวใส่ชูชีพเพื่อลงน้ำต่อแถวกันเข้าไปภายในถ้ำ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันบนเรือ ออกเดินทางมุ่งสู่ เกาะกระดาน เกาะที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดของจังหวัดตรัง หนึ่งในเกาะที่มีชายหาดสีขาวตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเลอันใสแจ๋ว เหมือนได้ว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดยักษ์ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เกาะเชือก มีลักษณะเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย ระหว่างสองเกาะนี้เคยมีปะการังอ่อน หลากสีอยู่มากมาย และมีกระแสน้ำเชี่ยวจึงต้องจับเชือกไว้ แต่ปัจจุบันนั้นได้ไปพาไปดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และปลานีโม่ ซึ่งเวลาน้ำลงจะได้ดำน้ำฝูงปลาอย่างใกล้ชิด นำท่านกลับสู่ ท่าเรือปากเมง พร้อมนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ ตลาดชินตา แหล่งเดินเล่นชิลๆ มาพร้อมกับบรรยากาศผ่อนคลายยามค่ำคืน อาคารจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการตกแต่งอย่างทันสมัย
** อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้งและถ่ายรูปตามอัยาศัย **

สถานีรถไฟกันตัง - สถานีรัก - วัดภูเขาทอง - ถ้ำเลเขากอบ - นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ซิตี้ทัวร์เมืองตรัง - ภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟที่มีความสวยงามคลาสสิก ที่นี่เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ จากนั้นเดินทางไปยัง วัดภูเขาทอง ซึ่งวัดภูเขาทองเมืองตรังต่างจากวัดภูเขาทองที่กรุงเทพฯ เพราะมีพระพูทธรูปที่มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น นั่นก็คือ “พระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์”

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำเลเขากอบ ความมหัศจรรย์ที่ไม่ควรพลาด เพราะถ้ำแห่งนี้ถือว่าเป็นถ้ำน้ำลอดที่มีระยะทางยาวมากกว่า 4 กิโลเมตร ถ้ำเล เป็นถ้ำใหญ่ที่มีน้ำไหลผ่านตลอดถ้ำ นำท่าน นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบชมเมืองตรัง ออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอหารท้องถิ่น

ตึกชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - จุดชมวิว @ เสม็ดนางชีบูทีค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการว่า วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เขานาคเกิด

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ออกเดินทางสู่ จังหวัดพังงา จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าเช็กอินของพังงา เสม็ดนางชีบูทีค นับเป็นที่เที่ยว Unseen Thailand อีกแห่งที่ฮิตมากในหมู่นักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

กรุงเทพฯ

04.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 26 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03 ธ.ค.63 07 ต.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  03 ธ.ค.63 07 ต.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   04 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    10 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     29 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     6,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     29 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      22 ต.ค.63 26 ต.ค.63
      รถบัส
      5,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      22 ต.ค.63 26 ต.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       03 ธ.ค.63 07 ต.ค.63
       รถบัส
       5,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       03 ธ.ค.63 07 ต.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        04 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
        รถบัส
        5,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        04 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         10 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
         รถบัส
         5,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         10 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          29 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
          รถบัส
          6,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          29 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
           ชื่นชอบ