Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

หนีร้อนไปติดเกาะ สัมผัสเสน่ห์ทะเลตราด หาดทรายสวยน้ำใส ล่องเรือกอนโดล่าบ้านสลักคอก เช็คอินจุดชมวิวแหลมงอบ

ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

079
ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
31 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือเฟอร์รี่ แหลมงอบ – ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง – ล่องเรือกอนโดลา บ้านสลักคอก

06.00 : พร้อมกัน ณ จุดนับพบ

06.30 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) ** บริการอาหารเช้าแบบ BOX SET **

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์รี่แหลมงอบ นำท่านสัมผัสวิถีธรรมชาติ ล่องเรือกอนโดลา บ้านสลักคอก ซึ่งเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด และน่ารักชุมชนหนึ่งบนเกาะช้าง

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ซิตี้ทัวร์ หรือเลือกซื้อทัวร์ดำน้ำ (ไม่รวมค่าทัวร์ดำน้ำและค่าเข้าอุทยาน)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาอาหารโรงแรม เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม หรือเลือก ซิตี้ทัวร์ เดินทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านบนเกาะ นำท่านชม จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จุดชมวิวที่อยู่บนเขาก่อนเข้าหมู่บ้านบางเบ้า เป็นจุดชมวิวของเกาะช้างฝั่งตะวันออกที่สวยงามที่สุดในมุมมองแบบ 180 องศา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง น้ำตกคลองพลู น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำมากอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นท่านเดินทางไปยัง หาดทรายขาว อิสระให้ท่านถ่ายรูปหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ คาเฟ่ เลอ เจ้าจอม ที่มีบรรยากาศติดทะเลอยู่ระหว่างหาดทรายขาว และหาดคลองพร้าว ตกแต่งสไตล์โคโรเนียล หรือตะวันตกผสมผสามความเป็นไทยในยุครัชกาลที่ 5 จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินที่ ถนนคนเดินเกาะช้าง

ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง – ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง – ท่าเรือเฟอร์รี่ แหลมงอบ – จุดชมวิวแหลมงอบ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาอาหารโรงแรม เช็คเอ้าท์และนำท่านเดินไปทางยัง ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง แวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิที่ชาวเกาะช้างนับถือมาตั้งแต่โบราณสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน นำท่านถ่ายภาพ จุดชมวิวแหลมงอบ เป็นท่าเรือเก่าแก่ของตราด

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ

18.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข

R  ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าเรือโดยสารข้ามเกาะ ไป-กลับ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าแพคเกจดำน้ำ ค่าเข้าอุทยาน (กรณีซื้อแพคเกจดำน้ำ) ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากไกด์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค.63 01 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 01 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถตู้
5,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ธ.ค.63 01 ธ.ค.63
รถตู้
6,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 01 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
รถตู้
6,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 019
 • แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X)
 • มิ.ย.63-ก.ย.63
 • 5 วัน 3 คืน
 • 91 ครั้ง
เริ่มต้น 25,999 บาท
 • 028
 • รถบัส
 • มิ.ย.63-ม.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 102 ครั้ง
เริ่มต้น 8,500 บาท