Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทัวร์กินปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน

จันทบุรี – ศาลหลักเมืองจันทบุรี – เกาะเปริดทะเลแหวก – หาดทรายดำ – เหยี่ยวแดง

หาดเจ้าหลาว – เนินนางพญา – สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม – ทุ่งโปรงทอง

– เรือรบประแส 

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์กินปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน

037
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์กินปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ม.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
90 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
6,500 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - เหยี่ยวแดง

05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7

06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดจันทบุรี นำคณะทัวร์เดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี

นำท่านเดินทางไปยัง อำเภอแหลมสิงห์ นำชม เกาะเปริด ที่เที่ยวลับในจันทบุรี ติดทะเล วิวสวย เหมือน
อยู่บาหลี ตั้งอยู่ในเขตวัดเกาะเปริด ในอดีตมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลที่อยู่ใกล้กับชายฝั่ง มีชาวเรือและชาวประมงตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก

นำท่านเดินทางไปยัง อบต.บางชัน

11.30 น. นำท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไป ชมเหยี่ยวแดงและดูทะแหวก (หาดทรายดำ)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

14.00 น. เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายดำ) ให้คณะทัวร์ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางขึ้นแพล่องกลับ โดยระหว่างที่ล่องกลับ ท่านจะได้ชม บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งหาดูได้ยากมากที่เราจะได้เห็น เหยี่ยวแดงเป็นจำนวนมากขนาดนี้ ใกล้ถึงท่าเทียบแพ

หาดเจ้าหลาว - เนินนางพญา - สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม - ทุ่งโปรงทอง - เรือรบประแส - กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า หลังอาหาร อิสระพักผ่อนเล่นน้ำทะเล บริเวณ ชายหาดหน้าที่พักตามอัธยาศัย

09.00 น. เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำคณะเดินทางสู่ เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ ปากแม่น้ำประแส นำชม เรือรบหลวงประแส อนุสรณ์สถานของเรือมีที่มี ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
11 ก.ค.63 12 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 03 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 03 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ม.ค.63 03 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ค.63 12 ก.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 03 ต.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 03 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ม.ค.63 03 ม.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • HK002
 • HONGKONG AIRLINES
 • ก.ค.63 - ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 104 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • 044
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ส.ค.63 - ก.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 87 ครั้ง
เริ่มต้น 19,900 บาท